25/06/2013 - 21:33

Đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người trồng lúa

Cử tri phản ánh: Theo Thông tư của Bộ Tài chính nông dân cả nước được hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước và 100.000 đồng/ha/năm khi sản xuất trên loại đất lúa khác. Tuy nhiên, đến đầu năm 2013 vẫn còn nhiều địa phương chưa triển khai thực hiện chủ trương này. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23-11-2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11-5-2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; trong đó, hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; 100.000 đồng/ha/năm khi sản xuất trên loại đất lúa khác. Thông tư ngày có hiệu lực từ ngày 10-1-2013.

Để thực hiện Thông tư số 205/2012/TT-BTC, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 6101/UBND-KT ngày 13-12-2012 giao cho Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, các sở, ngành có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện thông tư trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đang phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án để trình UBND thành phố xem xét và trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị. Sau khi HĐND thành phố thông qua, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chia sẻ bài viết