15/02/2014 - 09:36

Đề nghị sớm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Cử tri đề nghị thành phố sớm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11-5-2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa để nông dân an tâm sản xuất. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23-11-2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11-5-2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Ngành Nông nghiệp đã triển khai thực hiện như sau:

- Đăng tải Thông tư số 205/2012/TT-BTC lên trang thông tin điện tử của ngành, kết hợp tuyên truyền đến người dân trong các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật của Quyết định 554. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính có văn bản số 1829/LT-STC-SNN&PTNT ngày 23-7-2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23-11-2012 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

- Tình hình triển khai ở một số quận, huyện:

+ Phòng Kinh tế quận Ô Môn đã có Công văn số 208/PKT ngày 01 tháng 11 năm 2013 về việc hỗ trợ kinh phí để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các phường đã điều tra thống kê diện tích đất trồng lúa năm 2012 và năm 2013. Trong đó, năm 2012 trên địa bàn quận có 8.081 hộ được hỗ trợ với diện tích là 5.717,3 ha và kinh phí là 2.858,6 triệu đồng. Năm 2013, trên địa bàn quận có 8.074 hộ được hỗ trợ với diện tích là 5.712,4 ha và kinh phí là 2.856,2 triệu đồng.

+ UBND huyện Thới Lai có Công văn số 135/BC-UBND ngày 8-11-2013 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư 205/2012/TT-BTC. Kết quả thực hiện: UBND các xã, thị trấn đã hướng dẫn người dân làm đề nghị hỗ trợ và tổng hợp danh sách. Có 13/13 xã đã gửi danh sách đề nghị về Phòng NN&PTNT huyện tổng hợp.

+ UBND huyện Phong Điền đã có Công văn 785/BC.UBND ngày 10-12-2013 báo cáo về việc hỗ trợ kinh phí cho người sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, số hộ được hỗ trợ là 5.041 hộ, tổng diện tích hỗ trợ là 3.317,60 ha với kinh phí ước tính năm 2012 là 829.400.000 đồng, ước kinh phí năm 2013 là 1.658.799.000 đồng (tổng nhu cầu kinh phí là 2.488.199.000 đồng).

Chia sẻ bài viết