09/07/2024 - 20:01

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của ngành y tế

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của ngành y tế được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Ngày 14-11-2022, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến quận, huyện với tổng mức đầu tư 135,6 tỉ đồng, Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) với tổng mức đầu tư 110 tỉ đồng. Ngày 22-12-2023, Sở Y tế trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án. Ngày 27-12-2023, Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét phê duyệt 2 dự án đầu tư trên.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ dự án theo Thông báo số 04/TB-VPUB ngày 10-1-2024 của Văn phòng UBND thành phố. Sở Y tế chỉ phối hợp trong thực hiện thủ tục đầu tư có liên quan đến 2 dự án y tế. Sở Y tế đã bàn giao 2 dự án trên cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

Ngày 9-4-2024, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thay thế Nghị quyết số 39/NQ-HĐND và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14-11-2022 của HĐND.

Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tổ chức khảo sát, lựa chọn phòng sẵn có để thực hiện lắp đặt các trang thiết bị thông tin truyền thông thông minh. Sở Y tế đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức lấy báo giá và các giải pháp có liên quan để xác định giá của các trang thiết bị y tế thuộc 2 dự án y tế đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Chia sẻ bài viết