10/10/2013 - 21:43

Đề nghị đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch

Cử tri các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn các địa phương để người dân có nước sạch hợp vệ sinh sử dụng. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

* Đối với huyện Vĩnh Thạnh:

Trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, ngành đã xây dựng 36 trạm cấp nước công suất từ 4-20m3/h, cung cấp nước sạch cho 4.405 hộ sử dụng, chiếm tỷ lệ 22% số hộ được cung cấp nước sạch.

Theo quy hoạch cấp nước sạch đến năm 2020 được UBND thành phố phê duyệt, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh:

- Đến năm 2015 cần đầu tư xây dựng mới 8 công trình cấp nước có công suất 20-100m3/h, nâng cấp mở rộng 11 hệ thống cấp nước có công suất 10m3/h, mở rộng mạng đường ống chiều dài 24 km.

- Giai đoạn 2016-2020, xây dựng mới 2 công trình cấp nước có công suất 20m3/h, nâng cấp mở rộng 7 hệ thống cấp nước có công suất 10 m3/h, mở rộng mạng đường ống chiều dài 18 km.

* Đối với huyện Thới Lai:

Trên địa bàn huyện Thới Lai, ngành đã xây dựng 77 trạm cấp nước công suất từ 4-20 m3/h, cung cấp nước sạch cho 8.714 hộ sử dụng, chiếm tỷ lệ 31% số hộ được cung cấp nước sạch.

Theo quy hoạch cấp nước sạch đến năm 2020 được UBND thành phố phê duyệt, trên địa bàn huyện Thới Lai:

- Đến năm 2015 cần đầu tư xây dựng mới 13 công trình cấp nước có công suất 20-50 m3/h, nâng cấp mở rộng 16 hệ thống cấp nước có công suất 10m3/h, mở rộng mạng đường ống chiều dài 40 km.

- Giai đoạn 2016-2020, xây dựng mới 2 công trình cấp nước có công suất 20m3/h, nâng cấp mở rộng 13 hệ thống cấp nước có công suất 10m3/h, mở rộng mạng đường ống chiều dài 30 km.

Chia sẻ bài viết