31/01/2023 - 10:58

Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ

Nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc Khmer 

Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ phối hợp tặng quà đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội cung cấp

(CT) - Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ phối hợp các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc Khmer. Nhiều chính sách dân tộc được thực hiện góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer, như: hỗ trợ đất ở cho 115 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 41 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 447 lao động, hỗ trợ 564 hộ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 105 hộ.

Ngoài ra, Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ còn phối hợp các cơ quan vận động xây dựng cầu, đường, nhà ở, khám bệnh, tặng quà, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo… Ðồng thời, chú trọng thực hiện việc trùng tu, sửa chữa, xây dựng các chùa Khmer; phát huy và giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc, bảo tồn văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, nghi lễ trong đồng bào dân tộc Khmer.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết