KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 27 NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND THÀNH PHỐ BẦU

53/54 đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố  bỏ phiếu tín nhiệm

    Số phiếu
tín nhiệm cao
Số phiếu
tín nhiệm
Số phiếu
tín nhiệm thấp
 
1

Ông Phạm Văn Hiểu

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân thành phố

 
53 0 0
98,15% 0% 0%
 
2

Vũ Thị Cánh

Phó Chủ tịch Thường trực

Hội đồng nhân dân thành phố

 
53 0 0
98,15% 0% 0%
 
3

Ông Nguyễn Thành Đông

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân thành phố

 
34 15 4
62,96% 27,78% 7,41%
 
4

Ông Nguyễn Văn Vinh

Ủy viên Thường trực,

Trưởng Ban Pháp chế

Hội đồng nhân dân thành phố

44 7 2
81,48% 12,96% 3,70%
 
5

Đặng Thị Anh Đào

Ủy viên Thường trực,

Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách

Hội đồng nhân dân thành phố

45 5 2
83,33% 9,26% 3,70%
 
6

Ông Nguyễn Quốc Cường
Ủy viên Thường trực,

Trưởng Ban Văn hóa - xã hội

Hội đồng nhân dân thành phố

39 12 1
72,22% 22,22% 1,85%
 
7

Ông Võ Thành Thống
 

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố

50 3 0
92,59% 5,56% 0%
 
8

Ông Đào Anh Dũng
 

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố

 
51 1 1
94,44% 1,85% 1,85%
 
9

Võ Thị Hồng Ánh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố

16 20 16
29,63% 37,04% 29,63%
 
10

Ông Nguyễn Thanh Dũng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố

36 12 4
66,67% 22,22% 7,41%
 
11

Ông Trương Quang Hoài Nam

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố

 
27 22 4
50% 40,74% 7,41%
 
12

Ông Nguyễn Tuấn Khanh

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Chỉ huy trưởng

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

46 7 0
85,19% 12,96% 0
 
13

Ông Nguyễn Hoàng Ba

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Nội vụ

 
13 29 11
24,07% 53,70% 20,37%
 
14

Ông Võ Văn Chính

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Tư pháp

18 23 12
33,33% 42,59% 22,22%
 
15

Ông Nguyễn Văn Hồng

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 
36 13 4
66,67% 24,07% 7,41%
 
16

Ông Nguyễn Minh Toại

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Công Thương

21 27 5
38,89% 50% 9,26%
 
17

Ông Nguyễn Ngọc Hè

Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc

Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

40 13 0
74,07% 24,07% 0%
 
18

Ông Nguyễn Văn Sử

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường

 
22 20 11
40,74% 37,04% 20,37%
 
19

Ông Đỗ Hoàng Trung

Giám đốc Sở Thông tin

và Truyền thông

21 28 4
38,89% 51,85% 7,41%
 
20

Trần Thị Xuân Mai

Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

30 18 5
55,56% 33,33% 9,26%
 
21

Ông Trần Việt Phường

Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
28 24 1
51,85% 44,44% 1,85%
 
22

Trần Hồng Thắm

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

28 17 8
51,85% 31,48% 14,81%
 
23

Bùi Thị Lệ Phi

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Y tế

38 14 1
70,37% 25,93% 1,85%
 
24

Ông Trần Phước Hoàng

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Chánh Thanh tra thành phố

40 13 0
74,07% 24,07% 0%
 
25

Ông Hồ Văn Gia

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Chánh Văn phòng

Ủy ban nhân dân thành phố

35 16 2
64,81% 29,63% 3,70%
 
26

Ông Phạm Thế Vinh

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Giám đốc Sở Ngoại vụ

19 26 8
35,19% 48,15% 14,81%
 
27

Ông Lương Văn Trừ

Ủy viên Ủy ban nhân dân,

Trưởng Ban Dân tộc thành phố

24 26 3
44,44% 48,15% 5,56%
 

 

Thực hiện: Phòng Báo điện tử

Chia sẻ bài viết