25/10/2020 - 17:03

Ban hành kế hoạch hành động về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa Ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ÐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Học sinh Trường THCS An Khánh tham dự buổi truyền thông về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Theo đó, Kế hoạch hành động đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: tăng cường công tác tuyên truyền về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ÐT; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế, tiếp tục phân luồng học sinh sau THCS, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm các điều kiện cơ bản để triển khai có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông và Sách giáo khoa mới; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD&ÐT.

Thành phố đã phân công các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh B.NG

Chia sẻ bài viết