04/09/2018 - 11:13

Chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 9-2018

Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9-2018.  Báo Cần Thơ xin giới thiệu một số quy định đáng chú ý.

Quyền khai thác thông tin về tài sản công

Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công có hiệu lực từ ngày 1-9 quy định: Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nội dung chuẩn các thông tin quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 67/2018/TT-BTC.

Sử dụng kinh phí cho Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020

Ngày 22-9-2018, Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực.

Với Hợp phần biến đổi khí hậu, các Bộ và UBND các tỉnh được sử dụng kinh phí của Chương trình để chi việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam; Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam…

Đối với Hợp phần tăng trưởng xanh sẽ sử dụng kinh phí chi cho việc đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương; Đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại…

Mức chi cho các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Các trường ĐH phải cam kết chất lượng đào tạo trên website

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục vào Đào tạo quy định sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm, có hiệu lực từ ngày 11-9-2018, đã chỉ rõ, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường về cam kết chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thu chi tài chính; Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ sở giáo dục đại học tại địa chỉ mail: Hieutruong.Daihoc@moet.gov.vn và Vanthu.Daihoc@moet.gov.vn.

Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp được sửa đổi tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16-7-2018 của Bộ Tài chính.

Theo Thông tư, doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn Nhà nước trong các trường hợp sau: Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động… để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm; Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 19 Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Trong thời hạn áp dụng mức vốn điều lệ điều chỉnh lại mức vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt điều chỉnh áp dụng tối thiểu trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-9-2018. 

P.Y

Chia sẻ bài viết