លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍ​អប់​រំ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច តំប​ន់​ភ្នំ

បង្កើន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍ​អប់​រំ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច តំប​ន់​ភ្នំ 

ធ្វើសមទិន 23-04-2018

គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ដឹក​នាំ​ដោយ​លោក​យ៉ាង​អា​ជូ អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​នៃ​រដ្ឋ​ស​ភា ធ្វើជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​បាន​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​

Tag: លោក​យ៉ាង​អា​ជូ