លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "រដូវ​វិស្សម​កាល"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិ​សោធន៍

រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិ​សោធន៍ 

ធ្វើសមទិន 19-07-2016

សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ទិញ​បៀង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ការិយា​ល័យ​អប់រំ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​ទើប​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី "រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិ​សោធន៍" លើក​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​កុមារ​របស់ ស្រុក​ជា​មួយ​នឹង​សកម្ម​ភាព​ជាក់​ស្តែង​រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​។

Tag: សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ទិញ​បៀង

ត្រាវិញបង្កើនការបង្រៀនអក្សរខ្មែរនារដូវវិស្សមកាល

ត្រាវិញបង្កើនការបង្រៀនអក្សរខ្មែរនារដូវវិស្សមកាល 

ធ្វើសមទិន 08-08-2016

តាម​វត្ត​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ឲ្យ​តែ​ដល់​រដូវ​វិស្សម​កាល​ម្តង​ៗ តែង​បើក​​បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ជូន​សិស្សា​នុសិស្ស។ ចូល​រៀន​ក្នុង​វត្ត​ប្អូន​ៗនៅ​ទាំង​បាន​រៀន​ធម៌​អាថ៌ និង​ទំ​នៀម​ទម្លាប់​របស់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ទៀត​ផង។ ការ​ចលនា​នេះ​តែង​បាន​រដ្ឋ​អំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ពី​ព្រោះ​មាន​ផល​ប្រ​យោជន៍​ដល់​សង្គម​ពិត​ប្រា​កដ​។

Tag: លោក​ង្វៀន​

ថាច់​តឹង​ផុង សិស្ស​ក្រី​ក្រ​រៀន​ពូ​កែ​

ថាច់​តឹង​ផុង សិស្ស​ក្រី​ក្រ​រៀន​ពូ​កែ​ 

ធ្វើសមទិន 26-08-2019

ឆ្នាំ​សិក្សា​២​០​១​៨​-២​០​១​៩​ ពិន្ទុ​មធ្យម​ភាគ​រាល់​វិញ្ញា​សា​របស់​ ថាច់​តឹងផុង គឺ​៩​,៤​ពិន្ទុ​។​ លទ្ធ​ផល​នេះ​ ប្អូន​ឈរ​លេខ​មួយ​ក្នុង​ថ្នាក់​ និង​លេខ​មួយ​ក្នុង​ប្លុក​ថ្នាក់​ទី​១​០​របស់​សា​លា​។​ កាល​ពី​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ពីរ​ឆ្នាំ​មុន ប្អូន​ផុងក៏​ឈរ​លេខ​មួយ​ក្នុង​ថ្នាក់​និង​ឈរ​លេខមួយ​ក្នុង​ប្លុក​ផង​ដែរ​។​ល។​

Tag: រដូវ​វិស្សម​កាល