05/02/2024 - 12:51

តើ​កម្រិត​កាត់​បន្ថយ​ស្ថាន​ភាព​គ្រួ​សារ​ឆ្នាំ​២០២៤​ប៉ុន្មាន?

យោង​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ ៩៥៤/២០២០​/UBTVQH ១៤ កម្រិត​កាត់​បន្ថយ​ស្ថាន​ភាព​គ្រួសារ​ឆ្នាំ​២០២៤ មាន​ដូច​ខាង ក្រោម៖

រូប​ថត​ឧទា​ហរណ៍។

- កម្រិត​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​បង់​ពន្ធ គឺ​១១​លាន​ដុង/ខែ (ស្មើ​នឹង​១៣២​លាន​ដុង/ឆ្នាំ);

- កម្រិត​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​ចំ​ពោះ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​បន្ទុក​អ្នក​បង់​ពន្ធ​ម្នាក់ៗ គឺ​៤,៤ លាន​ដុង/ខែ។

គោល​ការណ៍​គណ​នា​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​ស្ថាន​ភាព​គ្រួ​សារ

យោង​តាម​ចំ​ណុច c ប្រ​ការ ១ មា​ត្រា ៩  នៃ​សា​រា​ចរ​លេខ ១១១/​២០១៣/​ TT-BTC ណែ​នាំ​ពី​គោល​ការណ៍​គណ​នា​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​ស្ថាន​ភាព​គ្រួ​សារ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

- អ្នក​បង់​ពន្ធ​មាន​ប្រ​ភព​ចំ​ណូល​ច្រើន​ពី​ប្រាក់​បៀ​វត្ស ប្រាក់​ឈ្នួល​ពី​ការ​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​នៅ​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ (គិត​គ្រប់​ប្រ​ចាំ​ខែ) អ្នក​បង់​ពន្ធ​ជ្រើស​រើស​គណនា​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​ស្ថាន​ភាព​គ្រួសារ​សម្រាប់​ខ្លួន​នៅ​កន្លែង​តែ​មួយ។

- ចំ​ពោះ​ជន​បរ​ទេស​ដែល​ជា​បុគ្គល​ស្នាក់​នៅ​វៀត​ណាម ត្រូវ​បាន​គណ​នា​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​ស្ថាន​ភាព​គ្រួ​សារ​សម្រាប់​ខ្លួន ចាប់​ពី​ខែ​ទី​០១ ឬ​ចាប់​ពី​ខែ​មក​ដល់​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ក្នុង​ករណី​ដែល​ខ្លួន​មក​វៀត​ណាម​ជា​លើក​ដំ​បូង រហូត​ដល់​ខែ​បញ្ចប់​កិច្ច​សន្យា​ការ​ងារ និង​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ក្នុង​ឆ្នាំ​គិត​ពន្ធ (គិត​គ្រប់​ប្រ​ចាំ​ខែ)៕

         យោង៖ baoquocte.vn-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ