26/06/2023 - 14:44

បែប​បទ​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ថ្មី​បំ​ផុត​ឆ្នាំ​ ២០២៣

១.តើ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​លើ​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​បាន​ឬ​ទេ?

ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​ លេខ​យាន​ជំនិះ​ បុគ្គល អង្គ​ការ​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ។ បច្ចុប្បន្ន​ គ្មាន​សេចក្ដី​កំ​ណត់​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ក្នុង​ករណី​នេះ​ ចាំ​បាច់​ត្រូវ​​តែ​បញ្ជាក់​ដោយ​សារ​ការី ឬ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​នោះ​ទេ។ ទោះ​បី​ដូច្នោះក្ដី​ ដើម្បី​ធានា​លក្ខណៈ​ស្រប​ច្បាប់​ ក៏​ដូច​ជា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ងារ​ លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​អាច​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា។

រូប​ថត​ជា​ឧទាហរណ៍​។

ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ យោង​តាម​មាត្រា​ទី ១៤ នៃ​សារា​ចរ​លេខ ​០១/២០២០​/TT-BTP ការ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​គឺ​ទម្រង់​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​គ្មាន​កម្រៃ គ្មាន​ភារ​កិច្ច​សំ​ណង​ គ្មាន​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​ការ​ផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិ​ សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ អច​លន​ទ្រព្យ​ និង​ជា​ការ​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ដាក់​ឯក​សារ​ ទទួល​ឯក​សារ​ លិខិត​ស្នាម​ ទាំង​មិន​មែន​ជា​ករណី​ដែល​ត្រូវ​ហាម។

អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ បុគ្គល​មាន​សិទ្ធិ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ ខណៈ​ពេល​ខ្លួន​មិន​អាច​អនុវត្ត​ការ​ងារ​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

បែប​បទ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ដែល​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​ យោង​តាម​សេចក្ដី​កំ​ណត់​ត្រង់​មាត្រា​ទី ២៤ នៃ​អនុក្រឹត្យ​ ២៣/២០១៥/ NĐ-CP ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

២. ឯក​សារ​ត្រូវ​ត្រៀម​បម្រុង

-​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ ក្នុង​នោះ​មាន​ខ្លឹម​សារ​ជំ​នួស​មុខ​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​អនុវត្ត​បែប​បទ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ។

-​លិខិត​ស្នាម​របស់​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​ជា​ពល​រដ្ឋ​វៀត​ណាម៖ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ ឬអត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​នគរ​បាល/កង​ទ័ព ឬលិខិត​ទទួល​ស្គាល់​របស់​អង្គ​ភាព​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ ចាប់​ពី​កង​វរសេនា​ធំ​ឡើង​ទៅ។ល។

បើ​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​ជា​អា​ណិក​ជន​៖ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​នៅ​មាន​សុពល​ភាព​ប្រើ​ប្រាស់​ឬលិខិត​ស្នាម​ជំនួស​ឯទៀត​។

បើ​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​ជា​ជន​បរទេស៖ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ការ​ទូត​/អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​បេសក​កម្ម​នៅ​មាន​សុពល​ភាព​ ប្រ​សិន​បើ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ស្ថា​ប័ន​តំ​ណាង​ការ​ទូត​កុង​ស៊ុល។ល។ ឬ​ទិដ្ឋា​ការ​ដែល​មាន​សុពល​ភាព​ចាប់​ពី​ ១ ឆ្នាំ​ឡើង​ ប្រ​សិន​បើធ្វើ​ការ​ឬសិក្សា​នៅ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​។

-លិខិត​ស្នាម​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ៖ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ ឬអត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ការ​ទូត​/អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​បេសក​កម្ម​នៅ​មាន​សុពល​ភាព​។

៣. ស្ថា​ប័ន​អនុវត្ត​ការ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​

អ្នក​សំ​ណូម​ពរ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា អាច​ទៅ​កាន់​ស្ថាប័ន​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ស្ថា​ប័ន​ទាំង​ឡាយ​ខាង​ក្រោម​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ៖

-ការិយា​ល័យ​យុត្តិ​ធម៌​ថ្នាក់​ស្រុក។

-គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រជា​ជន​ថ្នាក់​ឃុំ​។

-ស្ថាប័ន​តំ​ណាង​ការ​ទូត​ ឬកុង​ស៊ុល។ល។

-ការិ​យា​ល័យ​សារ​ការី។

៤. ពេល​វេលា​និង​លំ​ដាប់​លំ​ដោយ​នៃ​ការ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​

រយៈ​ពេល​បញ្ជាក់​ហត្ថ​លេខា​ក្នុង​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ គឺ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​បន្ទាប់​ពី​ស្ថា​ប័ន​ អង្គ​ការ​មាន​សមត្ថ​កិច្ច​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ខាង​លើ បាន​ទទួល​ឯក​សារ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​ត្រឹម​ត្រូវ​គ្រប់​សព្វ។

ប្រ​សិន​បើ​ការ​ទទួល​ឯក​សារ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ក្រោយ​រយៈ​ពេល​ ១៥ ម៉ោង​ក្នុង​ថ្ងៃ​នោះ​ គឺ​លទ្ធ​ផល​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​ក្នុង​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​បន្ទាប់​។

យោង​តាម​នោះ​ ចំ​ពោះ​ការ​ងារ​ដែល​អ្នក​មាន​សមត្ថ​កិច្ច​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​អនុវត្ត​ក្រោយ​ពី​ទទួល​បាន​សំ​ណូម​ពរបញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​ក្នុង​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​គឺ​៖

-ទទួល​ឯក​សារ​ លិខិត​ស្នាម​តាម​សេចក្ដី​កំ​ណត់​និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ ជា​មួយ​នឹង​ក្រ​ដាស់​ស្នាម​ច្បាប់​ដើម​បាន​ទទួល​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ស្មារតី​របស់​អ្នក​សំ​ណូម​ពរ​ឱ្យ​ដឹង​ប្រាកដ​ថា ពិត​ជា​នៅ​មាន​ស្មារតី​ចង​ចាំ និង​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ទង្វើ​ដែល​ខ្លួន​ប្រព្រឹត្ត​ជា​ដើម។

-ណែ​នាំ​អ្នក​សំ​ណូម​ពរ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ចូល​លិខិត​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ នៅ​ចំ​ពោះ​មុខ​អ្នក​មាន​សមត្ថ​កិច្ច​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា។

-​កត់​ត្រា​សក្ខី​កម្ម​ ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ បោះ​ត្រា​និង​កត់​ត្រា​ក្នុង​បញ្ជី​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់។

-​ប្រ​គល់​លិខិត​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​ រួម​ជា​មួយ​នឹង​លិខិត​ស្នាម​ ឯក​សារ​ច្បាប់​ដើម​ឯទៀត​ជូន​ដល់​អ្នក​សំ​ណូម​ពរ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា៕

                 យោង​៖ luatvietnam.vn-ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ