23/05/2022 - 15:10

ប្រ​ការ​គប្បី​ដឹង​មួយ​ចំ​នួន​អំ​ពី​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០២២

ព័ត៌​មាន​មួយ​ចំ​នួន​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ដែល​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ដឹង​ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០២២។​

*ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​និង​រួម​បញ្ចូល​ក្រដាស​ស្នាម​ និង​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ចូល​ក្នុង​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​

កម្មា​ភិបាល​ភូមិ​ភឿក​ថ ឃុំ​អូរ​ឡឹម​ ស្រុក​ទ្រីតូង​ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ ផ្តល់​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​។​ រូប​៖ ថាញ​ឡុង​

ដោយ​មាន​ទិស​ដៅ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឌីជី​ថល ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ក្រដាស​ស្នាម​ និង​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ រដ្ឋ​បាន​ជំរុញ​ការ​រួម​បញ្ចូល​នូវ​ក្រដាស​ស្នាម​ និង​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ចូល​ក្នុង​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​

ជាក់​ស្តែង​ នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ប្រ​កាស​លេខ​ ៦២ /TB-VPCP ចុះ​ថ្ងៃ​ទី១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២ របស់​ទីស្តី​ការ​រដ្ឋា​ភិបាល​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ បាន​សំ​ណូម​ពរ​ដល់​ក្រសួង​ ផ្នែក​ និង​ភូមិ​ភាគ​ទាំង​អស់​ ចូរ​សហការ​ជា​បន្ទាន់​ជា​មួយ​ក្រសួង​នគរ​បាល​ ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ការ​រួម​បញ្ចូល​ក្រដាស​ស្នាម​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​ (រួម​មា​ន៖ បញ្ចូល​ព័ត៌​មាន​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ លិខិត​ចុះ​បញ្ជី​យាន​យន្ត​ ប័ណ្ណ​បើក​បរ កាត​ធនា​គារ​។​ល។​) ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ និង​កម្ម​វិធី VNEID បង្ក​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ពេល​មាន​ការ​ដោះ​ដូរ​។​

កន្លង​មក​ ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ក៏​បាន​ចេញ​សារ​លិខិត​លេខ​ ៩៣១/BYT-BH ឆ្នាំ​ ២០២២ បាន​ណែនាំ​ពីការ​អនុវត្ត​សាក​ល្បង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​ នៅ​ពេល​នោះ​ ប្រ​ជា​ជន​ណា​ដែល​មាន​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជំនួស​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ក្រដាស​ ពោល​គឺ​នៅ​ពេល​ទៅ​ពិនិត្យ​ និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ គ្រាន់​តែ​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ជំនួស​ឱ្យ​ការ​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​លេខ​កូដ​ ឬ​អត្ត​សញ្ញា​ណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ ភ្ជាប់​ជាមួយ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ផង​។​

* ការ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ពេល​ផុត​កំ​ណត់​នឹង​ត្រូវ​ផាក​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​រហូត​ដល់​ ៥០០.០០០ ដុង​។​

ប្រ​សិន​បើ​កាល​ពី​មុន​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នៅ​ងឿង​ឆ្ងល់​ពីរឿង​៖ គ្មាន​មូល​ដ្ឋាន​ច្បាប់​សម្រាប់​ផាក​ពិន័យ​លើ​ការ​បំ​ពាន​ទាក់​ទង​នឹង​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ គឺ​គ្រាន់​តែមាន​មូល​ដ្ឋាន​សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​ពីអត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ប៉ុណ្ណោះ​ តែឥឡូ​វចម្លើយ​នេះ​មាន​នៅ​ក្នុង​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១៤៤/២០២១/NĐ-CP ។​

យោង​តាម​នោះ​ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០២២ ការ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ទុក​ឱ្យ​ផុត​កំ​ណត់​នឹង​ត្រូវ​ផាក​ពិន័យ​ដោយ​ការ​ព្រមាន​ ឬ​ផាក​ពិន័យ​ជាទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៣០០.០០០ ដុង​ ដល់​ ៥០០.០០០ ដុង​ យោង​តាម​ចំ​ណុច​ b ប្រ​ការ​ ១ មាត្រា​ទី១០ នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១៤៤/ ២០២១/NĐ-CP និង​មាត្រា​ទី ២៣ ច្បាប់​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​ ២០១៤។​

* ពិន័យ​រហូត​ដល់​ ៦ លាន​ដុង​ ចំ​ពោះ​ការ​បញ្ចាំ​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​

ប្រ​សិន​បើ​មុន​ឆ្នាំ​ ២០២២ មាន​តែ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ ស្តីពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​ចំ​ពោះ​ការ​បញ្ចាំ​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ ឥឡូ​វនេះ​មិន​ត្រឹម​តែការ​បញ្ចាំ​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ការ​បញ្ចាំ​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប​ក៏​នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​រដ្ឋ​បាល​ផង​ដែរ​ យោង​តាម​អនុក្រឹត្យ​ លេខ​ ១៤៤/២០២១/NĐ-CP។​ ជាក់​ស្តែង​៖ យោង​តាម​ប្រ​ការ​ទី ៤ មាត្រា​ទី ១០ នៃ​អនុក្រឹត្យ​ លេខ ​១៤៤/២០២១/NĐ-CP ទង្វើ​ដែល​បញ្ចាំ​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប​នឹង​ត្រូវ​ផាក​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៤ លាន​ដុង​ដល់​ ៦ លាន​ដុង​។​

* ក្រសួង​នគរ​បាល​កំ​ពុង​សហការ​ជា​មួយ​ធនា​គារ​មួយ​ចំ​នួន​ ដើម្បី​សាក​ល្បង​អនុវត្ត​សេវា​ដក​ប្រាក់​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​

ជំនួស​ឱ្យ​ការ​គ្រាន់​តែប្រើ​ពាក្យ​សម្ងាត់ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​ពេល​ដក​ប្រាក់​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ កាត​ធនាគារ​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​ក៏​អាច​ស្កេន​កាត​អត្ត​សញ្ញាណ​បណ្ណ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីបនៅ​ម៉ាស៊ីន​ ATM ផង​ដែរ​។​ នៅ​ពេល​នោះ​ ប្រ​ព័ន្ធ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ព័ត៌​មាន​របស់​ម្ចាស់​ដោយ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ទិន្ន​ន័យ​ជីវ​មាត្រ​របស់​មនុស្ស​ (ស្កែន​ផ្ទៃ​មុខ​ ស្នាម​ក្រយៅ​ដៃ​) ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ហានិ​ភ័យ​នៃ​ការ​ក្លែង​បន្លំ​៕​

                 យោង​តាម​បណ្ណា​ល័យ​ច្បាប់​.vn-បកប្រែ៖ សុផន

ចែករំលែកអត្ថបទ