04/05/2020 - 15:40

អា​ទិភាព​កសាង​ធារា​សាស្រ្ដតំ​បន់​ខ្ពស់​

បើ​ប្រៀប​នឹង​ភូមិ​ភាគ​ឯទៀត​ក្នុង​ខេត្ត​អា​ង​យ៉ាង​ តំ​បន់​បៃណូយរង​ផលប៉ះ​ពាល់​ធ្ងន់​ធ្ងរ​បំ​ផុត​នៃ​ភាព​រាំង​ស្ងួត​។​ ការ​អា​ទិភាព​វិនិ​យោ​គកសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ដតំ​បន់​ខ្ពស់​ គឺ​ដោះ​ស្រាយ​ប្រ​ភព​ទឹក​ផលិត​កម្ម​ផង​     លំ​នឹង​ជីវភាព​ប្រ​ជា​ជន​ផង​ ក្នុង​នោះ​ភាគ​ច្រើន​គឺ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។​

តំ​បន់​បម្រុង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យគម្រោង​ជីក​ស្ដារ​ប្រ​ឡាយ​វិញ​តេ និង​តំ​បន់​ស្ដុក​ទុក​ដី​របស់​ខ្សែ​

ប្រ​ឡាយ​នាំ​ប្រ​ភព​ទឹក​ (ឃុំ​អា​ង​ភូ ទិញ​បៀង​)។​

ការវិនិ​យោ​គកសាង​សំ​ណង់​ធារា​សាស្រ្ត​តំ​បន់​ខ្ពស់​ មាន​ដូច​៖ ស្ថានី​យបូមទឹក​ អគ្គិ​សនី ស្រះ​ស្ដុក​ទឹក​រួម​ជាមួយ​នឹង​ប្រ​ព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​ភ្ជាប់​ស្រះ​ បាន​ពង្រីក​ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​ ជួយ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រាប់​ពាន់​គ្រួ​សារ​នៅ​តំ​បន់​បៃណូយ ម្ចាស់​ការ​បាន​ប្រ​ភព​ទឹក​ផលិត​កម្ម​ លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​។​  ប្រ​ធាន​សាខា​នាយ​ក​ដ្ឋាន​នៃ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ ធារា​សាស្រ្ត​អា​ង​យ៉ាង​ លឿង​ហ្វីខាញ់​ ឱ្យ​ដឹង​៖ ជាមួយ​នឹង​ស្ថានី​យបូមទឹក​អគ្គិ​សនីតំ​បន់​ខ្ពស់​ចំ​នួន​៨​ (កម្រិត​ I, II, III) និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​ភ្ជាប់​ស្រះ​ស្ដុក​ទឹក​ចំ​នួន​៣​ ឃើញ​ថា​ផ្ទៃ​ដី​បម្រើ​ការ​ផលិត​កម្ម​តំ​បន់​ខ្ពស់​នៅ​២​ស្រុក​តំ​បន់​ភ្នំ​ គឺ​ទ្រីតូង​ និង​ទិញ​បៀង​ បច្ចុ​ប្បន្ន​មាន​៤​.៣​៤​៤​ហិកតា​។​ សព្វ​ថ្ងៃ​មាន​ស្ថានី​យបូមទឹក​អគ្គិ​សនីចំ​នួន​២​ និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​ភ្ជាប់​ស្រះ​ចំ​នួន​៥​ កំ​ពុង​បាន​វិនិ​យោ​គកសាង​ ក្រោយ​ពីកសាង​រួច​រាល់​នឹង​បម្រើ​ការ​ស្រោច​ស្រព​ដល់​ផ្ទៃ​ដី​ស្រែ​តំ​បន់​ខ្ពស់​ចំ​នួន​ ១​.៥​៧​៨​ ហិកតា​បន្ថែម​។​

ស្រប​ជាមួយ​នឹង​ការ​វិនិ​យោ​គ​ទុន​កសាង​ធារា​សាស្រ្ត​តំ​បន់​ខ្ពស់​ ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ពូជ​ដំណាំនៅ​បៃណូយក៏​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​។​ គ្រប់​ភូមិ​ភាគ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​កសិករ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​អំ​ពី​ការ​ផលិត​ស្រូវ​មក​ដាំ​ប្រ​ភេទ​ដំណាំ​ដែល​មិន​សូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្រោច​ស្រព​ ប៉ុន្ដែ​ន​ាំមក​ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខ្ពស់​ មាន​ដូច​៖ ដំណាំ​រួម​ផ្សំ​ ដំណាំ​ល្ង ដំណាំ​សណ្តែកគ្រប់​ប្រ​ភេទ​ រយៈ​ពេល​ជិត​ៗ​នេះ​គឺ​សក្ដានុពល​ដាំ​ដើម​ពោតសាលី។​

ស្រុក​ទិញ​បៀង​ គឺ​តំ​បន់​ដែល​មាន​ដី​ស្រែ​តំ​បន់ខ្ពស់​ ភាគ​ច្រើន​កំ​ពុង​បាន​បម្រើ​ការ​ដោយ​ស្ថានីយបូមទឹក​ដិញង៉ៀ (ឃុំ​អា​ង​ភូ) ត្រូវ​បាន​ស្រុក​រៀប​ចំ​គម្រោង​ដាំ​ដើម​ពោតសាលីតាម​ទិស​ដៅ​ ចង​សម្ព័ន្ធ​ប្រើ​ប្រាស់​ផលិត​ផលជាមួយ​នឹង​អា​ជីវកម្ម​។​ ក្នុង​ឱកាស​ត្រួត​ពិនិត្យ​របស់​ក្រុម​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​របស់​ខេត្ត​ ប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ​កសិកម្ម​និង​អភិ​វឌ្ឍជន​បទ​ស្រុក​ទិញ​បៀង​ ត្រឹង​ហីវទ្វឹង​ បាន​ស្នើ​វិនិ​យោ​គជីក​ស្ដារ​ពង្រីក​ខ្សែ​ទឹក​ហូរ​អំ​ពី​ប្រ​ឡាយ​វិញ​តេចូល​មក​ស្ថានី​យបូមទឹក​ដិញង៉ៀ  ធានា​ប្រ​ភព​ទឹក​ដំណើរ​ការ​បូមទឹក​ជាប្រ​ចាំ​ បម្រើ​ការ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ផលិត​កម្ម​នៃ​តំ​បន់​ខ្ពស់​ (ដាំ​ពោតសាលីជាដើម​)។​ សំ​ណើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ត្រឹង​អា​ញ់ធឺ​ -យល់​ព្រម​ក្នុង​ដំណើរ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ស្ថាន​ភាព​រីងស្ងួត​នៅ​២​ស្រុក​តំ​បន់​ភ្នំ​ទិញ​បៀង​និង​ទ្រីតូង​។​ រួច​ត្រូវ​បាន​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ត្រឹង​អា​ញ់ធឺ​ ប្រ​គល់​ជូន​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​សហកា​រជាមួយ​ភូមិ​ភាគ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យអនុ​វត្ត​ និង​ក្រុម​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ខេត្ត​បាន​ចុះ​ទៅ​ផ្ទាល់​ត្រួត​ពិនិត្យ​។​

សំ​ណង់​មួយ​ចំ​នួន​ដ៏​សំ​ខាន់​ឯទៀត​ គឺ​គម្រោង​ជីក​ស្ដារ​ប្រ​ឡាយ​វិញ​តេ និង​តំ​បន់​ព្រលាន​ស្ដុក​ទុក​ដី​របស់​ខ្សែ​ប្រ​ឡាយ​  នាំ​ប្រ​ភព​ទឹក​ (តំ​បន់​ឃុំ​ អា​ង​ភូ ទិញ​បៀង​)។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជាក់​ស្ដែង​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ត្រឹង​អា​ញ់ធឺ​ បាន​ស្នើ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រចនា​ប្លង់​ស្ថាបនា​ តាម​ទិស​ដៅ​បើ​ក​ទូលាយ​ប្រ​ឡាយ​ បង្ក​មូល​និធិ​ដី​រដ្ឋ​នៅ​កណ្ដាល​ដើម្បី​កសាង​បណ្ដុំ​ប្រ​ជា​ជន​រស់​នៅ​ ឬ​អំ​ពាវ​នាវ​ការ​វិនិ​យោ​គ​កសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ logistics សម្រាប់​កសិផល​។​ ផ្ដើម​ពីនោះ​ បង្កើន​តម្លៃ​ផលិត​កម្ម​ ក៏​ដូច​ជា​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ជូន​កសិករ​ក្នុង​តំ​បន់​៕​

តាម​ប្រ​ភព​ https://baoangiang.com.vn-ថា​ញ់ឡុង​-ថា​ច់​ធី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ស្រុក​ទិញ​បៀង​