មហាសាមគ្គីជនជាតិ គំរូក្នុងសហគមន៍

09/04/2020 - 16:33

នារី​ស្រុក​យ៉ាង​ថា​ញ សកម្ម​គាំ​ទ្រការ​ងារ​បង្ការ​ ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ Covid-19

លោក​ស្រី​ឡឹម​ធីម៉ឹង ប្រ​ធាន​សហព័ន្ធ​នារី​ស្រុក​យ៉ាង​ថា​ញ ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ទើប​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​ថា​ សមាគម​នារី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ បាន​សហកា​រជាមួយ​នឹង​ផ្នែក​នានា​ និង​អង្គ​ការ​មហា​ជន​នៅ​ភូមិ​ភាគ​ ចលនា​សប្បុរ​ស​ជន​ ដើម្បី​ឧប​ត្ថម្ភ​នូវ​បរិក្ខារ​ចាំ​បាច់​មាន​ដូច​៖ ម៉ាស់ និង​ទឹក​អា​ល់​កុល​លាង​ដៃ​ ជូន​ទីបញ្ជា​ការ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ចំ​នួន​១​៤​ លើភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​។​ សមាគមស្រុក​ក៏​បាន​ឧប​ត្ថម្ភ​ទឹក​ដោះ​គោស្រស់​ចំ​នួន​១​៥​០ធុង​  ជូន​ទីបញ្ជា​ការ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​និង​មណ្ឌល​ឱ្យ​នៅ​ដោយ​ឡែក​ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​ និង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខ​ភាព​លើភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​។​

មុន​នោះ​ សមាគម​នារី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ក៏​បាន​ចលនា​ចែក​ម៉ាស់ជាង​៥​.០០០ដល់​ប្រ​ជា​ជន​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ សមាគម​នារី​ក៏​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សា​យដល់​ប្រ​ជា​ជន​ឱ្យ​បាន​យល់​អំ​ពី​ការ​បង្ការ​ ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ Covid-19 ។​

រូប​ភាព​មួយ​ចំ​នួន​កំ​ណត់​ត្រា​អំ​ពី​សកម្ម​ភាព​របស់​សហព័ន្ធ​នារី​នៃ​ស្រុក​យ៉ាង​ថា​ញ ក្នុង​ការ​គាំ​ទ្របង្ការ​ ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ Covid-19 ។​

                                                 ហាថា​ញ - វ៉ាន់​តឹន

 សមាគម​នារី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ចលនា​ម៉ាស់បង្ការ​រោគ​បាន​ប្រ​មាណ​៥​.០០០ ។​

 

ចែក​ម៉ាស់ ណែនាំ​និង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យអំ​ពី​ការ​បង្ការ​ ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ Covid-19 ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​

 

នារី​ស្រុក​យ៉ាង​ថា​ញ រួម​ជាមួយ​ផ្នែក​អង្គ​ការ​មហា​ជន​ ជូន​បរិក្ខារ​ចាំ​បាច់​ដល់​ទីបញ្ជា​ការ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​។​

  នារី​ស្រុក​យ៉ាង​ថា​ញ រួម​ជាមួយ​ផ្នែក​នានា​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ ជូន​បរិក្ខារ​ចាំ​បាច់​ដល់​ទីបញ្ជា​ការ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​។​

ចែករំលែកអត្ថបទ