09/03/2020 - 16:07

សកម្ម​ឧបត្ថម្ភ​ទឹក​សុទ្ធ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ទឹក​ប្រៃ

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត បាន​សហការ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​សុក​ត្រាំង បាន​ឧបត្ថម្ភ​ទឹក​សុទ្ធ​ជូន​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ដោយ​សារ​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត និង​ជាប​ទឹក​ប្រៃ​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត បាន​ជូន​ទឹក​សុទ្ធ​ប្រ​មាណ​៦​.000ធុង​  (ក្នុង​មួយ​ធុង​ចំ​ណុះ​២​០​លីត្រ ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​សុក​ត្រាំង ក៏​បាន​ជូន​ទឹក​សុទ្ធ​ប្រ​មាណ​១​.០​០​០​កែស​ (មួយ​ដប​ចំ​ណុះ​៣​៥​០​មិលិ្លលីត្រ​) ដល់​ប្រ​ជា​ជន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ចំ​នួន​៩​៦​៨​គ្រួ​សារ​នៅឃុំ​នានា​ដូច​៖ ថាញ់​ធើយ​អា​ង តាយ​វ៉ាន់ និង​ឃុំ​លីវ​ទូ ចំ​ណុះ​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ។​ 

កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ជួយ​ប្រ​ជា​ជន​ដឹក​ទឹក​ទៅ​ផ្ទះ​។​

អង្គ​ភាព​ទាំង​ពីរ​ខាង​លើ ថែម​ទាំង​ចាត់​កម្មា​ភិបាល យុទ្ធ​ជន​ចំ​នួន​១​០​០​នាក់​ ដើម្បី​ជួយ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទឹក​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ទៀត​ផង​។​ នេះ​គឺ​ជា​សកម្ម​ភាព​ដ៏​មាន​អត្ថន័យ​និង​ចាំ​បាច់​បំ​ផុត សំ​ដៅ​ជួយ​ប្រ​ជា​ជន​ឆ្លង​ផុត​ពីរ​ដូវ​ទឹក​ប្រៃ។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ  ជួយ​ចែក​រំលែក​ការ​លំ​បាក​ដល់​ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ ដែល​រង​ផលប៉ះ​ពាល់​ដោយ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត និង​ជ្រាប​ទឹក​ប្រៃ​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​៕

                                        យ្វី​អាញ់-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ