លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

ពង្រីក​តួនាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​

ពង្រីក​តួនាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​របស់​ស្រុក​ទ្រីតូង​ ជា​អ្នក​ឈាន​មុខ​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ ចលនា​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​អនុ​វត្ត​ល្អ​នូវ​គោ​ល​ការ​ណ៍​ គោ​ល​មាគ៌ា​របស់​បក្ស​ គោ​ល​នយោ​បាយ​និង​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​។

Tag: អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​

អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​នៅ​ភូមិ​អូរ​ឈូក​

អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​នៅ​ភូមិ​អូរ​ឈូក​ 

ធ្វើសមទិន 12-11-2019

អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​ក្នុង​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​ទី​វកឹង​ ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ បាន​ខិត​ខំ​ពង្រីក​តួនាទី​គំ​រូ​ក្នុង​សហ​គម​ន៍ប្រ​ជា​ជន​រស់​នៅ​ ក្នុង​នោះ​ មាន​លោក​សើុង​អឹង នៅ​ភូមិ​អូរ​ឈូក​ ឃុំ​តឹប​ង៉ាយជា​ដើម​។​

Tag: ពូសើុង​អឹង អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​នៅ​ភូមិ​អូរ​ឈូក

អ្នក​គំ​រូ​លេច​ធ្លោ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​

អ្នក​គំ​រូ​លេច​ធ្លោ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ 

ធ្វើសមទិន 09-12-2019

ជា​មួយ​នឹង​កិត្តិ​យស​និង​ការ​យល់​ដឹង​អំ​ពី​គោ​ល​ការ​ណ៍​ គោ​ល​នយោ​បាយ​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ​ ក៏​ដូច​ជា​ទំ​នៀម​ទម្លាប់​របស់​ជន​ជា​តិ​ផង​ខ្លួន​ លោក​ង៉ូវគឹមញ៉ាញ កើត​ឆ្នាំ​១​៩​៥​៣​ នៅ​ភូមិ​២​ (ភូមិ​ឫ​ស្សី​ស្រុក​) ឃុំ​ផុងភូ ស្រុក​កូវកែ ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ

Tag: លោក​ង៉ូវគឹមញ៉ាញ អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​