10/05/2024 - 07:57

អា​យុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​ឆ្នាំ​២០២៤

ឆ្នាំ​២០២៤ អា​យុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​កម្ម​ករ និយោ​ជិត​ជា​បុរស គឺ​៦១ឆ្នាំ ជា​ស្រ្តី​គឺ​៥៦​ឆ្នាំ ៤​ខែ។

យោង​តាម​មាត្រា​១៦៩ នៃ​ក្រម​ច្បាប់​ការ​ងារ ២០១៩ កម្ម​ករ​និយោ​ជិត ត្រូវ​ធានា​លក្ខ​ខណ្ឌ អំពី​ពេល​វេលា​បង់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​តាម​កំណត់​នៃ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម ទើប​បាន​ទទួល​ប្រាក់​ចូល​និវត្តន៍​ខណៈ​ពេល​គ្រប់​អា​យុ​ចូល​និវត្តន៍។

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ អា​យុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត ស្ថិត​ក្នុង​លក្ខ​ខណ្ឌ​ការ​ងារធម្ម​តា​ត្រូវ​បាន​កែ​តម្រូវ​តាម​បែប​បទ​រហូត​ដល់​គ្រប់​អា​យុ​៦២​ឆ្នាំ ចំ​ពោះ​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​បុរស​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៨ និង​គ្រប់​អា​យុ​៦០​ឆ្នាំ ចំ​ពោះ​ស្រ្តី​នៅ​ឆ្នាំ​២០៣៥។

ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០២១ អា​យុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​ស្ថិត​ក្នុង​លក្ខ​ខណ្ឌ​ការ​ងារ​ធម្ម​តា គឺ​គ្រប់​៦០​ឆ្នាំ ៣​ខែ​ចំ​ពោះ​កម្ម​ករនិយោ​ជិត​បុរស និង​គ្រប់​អា​យុ​៥៥​ឆ្នាំ ៤​ខែ ចំ​ពោះ​ស្រ្តី។ ក្រោយៗ​មក ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​កើន​ថែម​៣​ខែ ចំពោះ​កម្មករ​និយោ​ជិត​បុរស និង​០៤​ខែ ចំពោះ​ស្រ្តី។

កម្មករ​និយោ​ជិត​ដែល​ថម​ថយ​កម្លាំង អសមត្ថ​ភាព​ពល​កម្ម; ប្រ​កប​របរ​ការ​ងារ​ដ៏​ធ្ងន់​ធ្ងរ  រង​ជាតិ​ពុល គ្រោះ​ថ្នាក់; ប្រ​កប​របរ​ការ​ងារ​ធ្ងន់ រង​ជាតិ​ពុល គ្រោះ​ថ្នាក់; ធ្វើ​ការ​នៅ​តំបន់​មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋ​កិច្ច- សង្គម​លំ​បាក​ខ្លាំង អាច​នឹង​ចូល​និវត្តន៍​មុន​អាយុ ប៉ុន្តែ​មិន​ហួស​ពី​៥​ឆ្នាំ បើ​ប្រៀប​នឹង​បទប្បញ្ញត្តិ​ដែល​មាន​ចែង​នៅ​ពេល​ចូល​និវត្តន៍ វៀរ​លែង​ករណី​ច្បាប់​មាន​ចែង​ផ្សេង​ទៀត។

កម្មករ​និយោ​ជិត​ដែល​មាន​កម្រិត​វិជ្ជា​មុខ​ជំ​នាញ​បច្ចេក​ទេស​និងករណី​ពិសេស​មួយ​ចំ​នួន​អាច​នឹង​ចូល​និវត្តន៍​នៅ​អា​យុ​ច្រើន​ជាង ប៉ុន្តែ​មិន​ហួស​ពី​៥ឆ្នាំ បើ​ប្រៀប​នឹង​បទ​បញ្ញត្តិ​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ចូល​និវត្តន៍ វៀរ​លែង​ករណី​ច្បាប់​មាន​ចែង​ផ្សេង​ទៀត។

ដូច្នេះ បច្ចុប្បន្ន ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ អា​យុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​អាច​នឹង​កើន​ឡើង។ ជាក់​ស្តែង ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០២១ អា​យុចូល​និវត្តន៍ របស់​កម្មករ​និយោ​ជិត​ស្ថិត​ក្នុង​លក្ខ​ខណ្ឌ​ការ​ងារ​ធម្ម​តា​គឺ​៦០​ឆ្នាំ ០៣​ខែ ចំ​ពោះ​កម្មករ​និយោ​ជិត​បុរស និង​គ្រប់​៥៥​ឆ្នាំ ៤​ខែ ចំ​ពោះស្រ្តី។

ក្រោយៗ​មក ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​កើន​ឡើង​៣ខែ ចំពោះ​កម្មករ​និយោ​ជិត​បុរស និង​៤​ខែ​ចំ​ពោះ​ស្រ្តី។

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ នៅ​ឆ្នាំ​២០២៤ អា​យុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​បុរស​គឺ​៦១​ឆ្នាំ ស្រ្តី​គឺ​៥៦​ឆ្នាំ ៤​ខែ៕

យោង៖ Chinhphu.vn -  ប្រែសម្រួល៖ លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ