04/03/2024 - 16:43

មាន​គោល​នយោ​បាយ​ដី​ធ្លី​ជា​ច្រើន​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

ចំ​ណុច​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ចំ​ណុច​ថ្មី​ៗ​នៃ​ច្បាប់​ភូមិ​បាល​ (ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​) បាន​រដ្ឋ​សភា​ នីតិ​កាល​ XV អនុម័ត​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ជុំ​វិសា​មញ្ញ​លើក​ទី​៥ កន្លង​ហើយ​ គឺច្បាប់​បាន​កំ​ណត់​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ដី​ធ្លី​ជា​ច្រើន​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច។​

ច្បាប់​ភូមិ​បាល​ (ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​) ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​មាន​គោល​នយោ​បាយ​ដី​ធ្លី​ជា​ច្រើន​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​

ធានា​ដី​សម្រាប់​សកម្ម​ភាព​សហគមន៍​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

ច្បាប់​ភូមិ​បាល​ (ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​) ទើប​បាន​រដ្ឋ​សភា​អនុម័ត​ ដោយ​កំ​ណត់​ដាច់​ដោយ​ឡែក​មួយ​មាត្រា​ (មា​ត្រា​១៦) កំ​ណត់​ពី​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​រដ្ឋ​អំ​ពី​ដី​ធ្លី​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ច្បាប់​បាន​កំ​ណត់​រដ្ឋ​ មាន​គោល​នយោ​បាយ​ធានា​ដី​សម្រាប់​សកម្ម​ភាព​សហគមន៍​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ សម​ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​ទំ​នៀម​ទម្លាប់​ ជំ​នឿ​ អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌​ និង​លក្ខណៈ​ជាក់​ស្តែង​នៅ​តំ​បន់​នីមួយ​ៗ។​

ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ច្បាប់​ក៏​បាន​ចែង​ច្បាស់​ថា​ រដ្ឋ​មាន​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ដី​ធ្លី​លើក​ដំ​បូង​ដល់​បុគ្គល​ជា​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ស្ថិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ សម​ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​ទំ​នៀម​ទម្លាប់​ ជំ​នឿ​ អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌​ និង​លក្ខណៈ​ជាក់​ស្តែង​នៅ​តំ​បន់​នីមួយ​ៗ​ ដើម្បី​ធានា​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ប្រ​គល់​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ក្នុង​កម្រិត​និង​បាន​លើក​លែង​ កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​; អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គោល​បំ​ណង​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ទៅ​ជា​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ក្នុង​កម្រិត​ប្រ​គល់​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ និង​បាន​លើក​លែង​ កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ចំ​ពោះ​ដី​មាន​ប្រ​ភព​បាន​រដ្ឋ​ផ្ដល់​ជូន​ ឱ្យ​ជួល​ ទទួល​ស្គាល់​ឬ​ស្នង​មរតក ផ្តល់​ជូន​ ទទួល​ផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់​នៃ​ច្បាប់​; ប្រ​គល់​ដី​កសិកម្ម​ក្នុង​កម្រិត​មិន​យក​កម្រៃ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​; ឱ្យ​ជួល​ដី​ក្រៅ​កសិកម្ម​ មិន​មែន​ជាដី​លំ​នៅ​ឋាន​ ដើម្បី​ផលិត​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ និង​បាន​លើក​លែង​ កាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​ជួល​ដី​ជា​ដើម។​

ឧបត្ថម្ភ​ដី​ធ្លី​ ដើម្បី​ធានា​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​ដល់​បុគ្គលជា​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

ស្ថាន​ភាព​ខ្វះ​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ ដី​ផលិត​កម្ម​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ គឺ​ជា​ភាព​ជាក់​ស្តែង​មួយ​បាន​និង​កំ​ពុង​កើត​ឡើង។​

ច្បាប់​ភូមិ​បាល​ (ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​) បាន​ដោះ​ស្រាយ​នូវ​កង្វល់​នេះ​ ពេល​បាន​កំ​ណត់​រដ្ឋ​មាន​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ដី​ធ្លី​ ដើម្បី​ធានា​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​ដល់​បុគ្គល​ជា​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ បាន​រដ្ឋ​ប្រ​គល់​ដី​ ឱ្យ​ជួល​ដី​ បាន​កំ​ណត់​ត្រង់​កថា​ខណ្ឌ​២ មាត្រា​១៦ ប៉ុន្តែ​ឥឡូ​វគ្មាន​នៅ​ដី​ ឬ​ខ្វះ​ដី​ បើ​ប្រៀប​ធៀប​ជា​មួយ​នឹង​កម្រិត​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ។​ ជាក់​ស្តែង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ក្នុង​ករណី​គ្មាន​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ គឺត្រូវ​បាន​ប្រ​គល់​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ ជា​បន្ត​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គោល​បំ​ណង​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ទៅ​ជា​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ ក្នុង​កម្រិត​ប្រ​គល់​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ និង​បាន​លើក​លែង​ កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី។​ ករណី​ខ្វះ​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ គឺអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គោល​បំ​ណង​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ ទៅ​ជា​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ក្នុង​កម្រិត​ប្រ​គល់​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ និង​បាន​លើក​លែង​ កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី។​ ករណី​គ្មាន​ដី​កសិកម្ម​ ឬ​ខ្វះ​ដី​កសិ​កម្ម​ គឺបាន​ប្រ​គល់​ដី​កសិកម្ម​ជា​បន្ត​ក្នុង​កម្រិត​ដោយ​មិន​យក​កម្រៃ​ ឬ​ឱ្យ​ជួល​ដី​ក្រៅ​កសិកម្ម​ មិន​មែន​ជា​ដី​លំ​នៅ​ឋាន​ ដើម្បី​ផលិត​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ និង​បាន​លើក​លែង​ កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ជួល​ដី។​

ច្បាប់​ភូមិ​បាល​ (ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​) កំ​ណត់​លម្អិត​អំ​ពី​គោល​នយោ​បាយ​ដី​ធ្លី​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច។​ ប្រ​ការ​នេះ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ថា​ ច្បាប់​ភូមិ​បាល​ (ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​) បាន​កំ​ណត់​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​និង​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​តាម​សំ​ណូម​ពរ​នៃ​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​១៨-NQ/TW ស្តីពី​គោល​នយោ​បាយ​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ បង្ហាញ​ច្បាស់​ពី​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​រដ្ឋ​សភា​ ក្នុង​ការ​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ តែង​សំ​ដៅ​ដល់​ផល​ប្រ​យោជន៍​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តែង​មាន​គោល​បំ​ណង​ “មិន​បោះ​បង់​ចោល​នរណា​ម្នាក់​នៅ​ខាង​ក្រោយ”៕​

      អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​(បូក​សរុប​) បក​ប្រែ៖ វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ