ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

29/01/2024 - 17:22

ជូន​លិខិត​បញ្ជាក់​ភាសា​ខ្មែរ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ​បុគ្គ​លិក​ ២៤៨ នាក់

គណៈ​ចង្អុល​ការ​គម្រោង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​ខ្មែរ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​បូក​សរុប​ថ្នាក់​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​ខ្មែរ​ឆ្នាំ​២០២៣។​ តាម​រយៈ​នោះ​ មាន​សិក្ខា​កាម​ ២៤៨ នាក់ ដែល​ជា​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​ បាន​បញ្ចប់​កម្ម​វិធី​ បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ ថ្នាក់​កម្រិត​ខ្ពស់​និង​ថ្នាក់​បក​ប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ។​

លោក​ស្រី​ ហូធីកឹម​ដាវ​ អនុលេខា​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​
ជូនលិខិតបញ្ជាក់ដល់សិក្ខាកាម។

វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​ខ្មែរ​កម្រិត​មូល​ដ្ឋាន​និង​បក​ប្រែ​កម្ម​វិធី​សិក្សា​មាន​ ៣០០ ម៉ោង​ (៤​ខែ​); ថ្នាក់​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​កម្រិត​ខ្ពស់​រយៈ​ពេល​រៀន​ ៤៥០ ម៉ោង​ (៦ខែ​) ក្រោយ​ពី​រយៈ​ពេល​សម្រេច​កម្ម​វិធី​សិក្សា​ សិក្ខា​កាម​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​នឹង​ទទួល​បាន​លិខិត​បញ្ជាក់​សម្រេច​រួច​រាល់​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ភាសា​ខ្មែរ​; ដោយ​ឡែក​ថ្នាក់​កម្រិត​ខ្ពស់​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ប្រ​ឡង​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​លិខិត​បញ្ជាក់​ភាសា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ (ភាសា​ខ្មែរ)៕​

                                            យ្វី​អាញ- លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ