05/12/2023 - 11:03

អាង​យ៉ាង

លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច

ខេត្ត​អាង​យ៉ាង បាន​លើក​សំ​ណើ​ដោះ​ស្រាយ​នូវ​ការ​លំ​បាក ភាព​ខ្វះ​ចន្លោះ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច។

លោក​ចៅ​គឹម​សង ទទួល​សេចក្ដី​សម្រេច​ទៅ​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ឃុំ​ណូយតូ។

គណៈ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស ស្រុក​ទ្រី​តូង ទើប​ចាត់​លោក ចៅ​គឹម​សង អនុ​ប្រ​ធាន​សមា​គម​កសិករ​ស្រុក​ទ្រី​តូង មក​កាន់​ការ​នៅ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ឃុំ​ណូយ​តូ តែង​តាំង​លោក​ឱ្យ​ចូល​រួម​គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ឃុំ​នីតិ​កាល VI (អា​ណត្តិ​កាល ២០២០​-២០២៥)។ លោក​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ បាន​បញ្ជូន​មក​ធ្វើ​ការ​នៅ​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង ដែល​មាន​ប្រ​ជា​ជន​ជា​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ប្រ​មាណ​៧០% លោក​ចៅ​គឹម​សង សន្យា​ថា នឹង​បន្ត​ពង្រីក​នូវ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​ខ្ពស់​បំ​ផុត​នូវ​ភារ​កិច្ច​ដែល​បាន​ប្រ​គល់​ឱ្យ។ លោក​ចៅ​គឹម​សង គឺ​ជា​កម្មា​ភិបាល​ម្នាក់​ក្នុង​ចំ​ណោម​កម្មា​ភិបាល​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល បំ​ប៉ន ពិនិត្យ​ពិច័យ​តែង​តាំង។ តាម​ប្រ​សាសន៍ លោក​ចៅ​អាង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង គឺ​រាល់​គោល​ការណ៍​បទ​ប្បញ្ញត្តិ ច្បាប់​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​ជ្រើស​រើស ប្រើប្រាស់​បណ្តុះ​បណ្តាល បំប៉ន លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច តែង​បាន​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​ខេត្តផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ទាន់​ពេល​និង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​បទប្ប​ញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់។ របប​គោល​នយោ​បាយ​ចំ​ពោះ​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ក៏​បាន​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​អនុវត្ត​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ទាន់​ពេល បាន​រួម​ចំ​ណែក​ជួយ​ឱ្យ​ពួក​គាត់​ស្ងប់​អា​រម្មណ៍​បម្រើ​ការ​ងារ។

លោក​ចៅ​គឹម​សង (ខាង​ស្ដាំ) ចុះ​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​កាល​នៅ​ជា​អនុ​ប្រ​ធាន​សមា​គម​កសិករ​ស្រុក​ទ្រីតូង។

ទូទាំង​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​បច្ចុប្បន្ន​មាន​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ១.១៨០​នាក់ ស្រូប​អត្រា​ប្រ​មាណ​៣,១៥% នៃ​ចំ​នួន​កម្មា​ភិ​បាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ទូទាំង​ខេត្ត។ ចំនួន​នេះ បើ​ធៀប​នឹង​ដំ​ណាក់​កាល​មុន ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ កើន​០,៤២%។ ទោះ​បី​សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​សំ​ខាន់ៗ​ជា​ច្រើន​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​ការ​ងារ​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​អាង​យ៉ាង​នៅ​មាន​ភាព​ខ្វះចន្លោះ​ខ្លះ​ដែរ។ ជាក់​ស្ដែង​ដូច៖ ស្ថា​ប័ន អង្គ​ភាព​ដែល​គ្រោង​រៀប​ចំ​ទទួល​និស្សិត​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា ក៏​គ្មាន​នៅ​ក្រប​ខណ្ឌ​ឬ​មុខ​តំ​ណែង​ដែល​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ឱ្យ​សម​ស្រប​នឹង​មុខ​ជំ​នាញ​និស្សិត​ដែល​បាន​ជម្រើស តាំង​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នោះ។ គោល​ការណ៍​នៃ​ការ​ជ្រើស​រើស​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​គឺ​បើក​ចំ​ហ តម្លា​ភាព និង​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង។ ដូច្នេះ ទោះ​បី​មាន​គោល​នយោ​បាយ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​ប្អូនៗ​និស្សិត​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច មិន​អាច​ប្រ​ជែង​ជា​មួយ​បេក្ខ​ជន​ឯទៀត ដើម្បី​បាន​ជ្រើស​រើស​ចូល​ជា​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ឡើយ។ រយៈ​ពេល​កន្លង មិន​ទាន់​មាន​គោល​នយោ​បាយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បញ្ឈប់​ការ​ងារ​ចំ​ពោះ​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដែល​មិន​អាច​ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​ការ​ងារ ដើម្បី​ជំ​នួស​ដោយ​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដែល​មាន​កម្រិត​វប្ប​ធម៌ សមត្ថ​ភាព​ខ្ពស់ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ភារ​កិច្ច។

ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច លោក​ឡេ​វ៉ាន់​ភឿក អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង លើក​សំ​ណើ៖ ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ គួរ​តែ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​គោល​នយោ​បាយ​អា​ទិភាព​ជ្រើស​រើស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​អនុក្រឹត្យ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើស​រើស គ្រប់​គ្រង​និង​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក។ តួយ៉ាង​ដូច​ជា៖ មិន​កំណត់ លក្ខ​ខណ្ឌ​ភាសា​បរ​ទេស កំ​ណត់​ជាក់​លាក់ ពីនីតិ​វិធី​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច បំ​ពេញ​បន្ថែម​គោល​នយោ​បាយ​អា​ទិភាព បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រោយ​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​ពោះ​ជន​ជាតិភាគ​តិច (មិន​កំ​ណត់​សម្រេច​បទដ្ឋាន ដូច​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក)។ បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច បណ្តុះ​បណ្តាល​ភា​សា​បរ​ទេស ចំ​ពោះ​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច។ល។ ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ ធ្វើ​ការ​សិក្សា ស្រាវ​ជ្រាវ ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជូន​រដ្ឋា​ភិបាល​ដាក់​ចេញ គោល​នយោ​បាយ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ របប​បញ្ឈប់​ការ​ងារ​ចំពោះ​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ដែល​មិន​អាច​ឆ្លើយ​តប​តាម​តម្រូវ​ការ​ការ​ងារ​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដទៃ​ទៀត ហើយ​ធា​នា​បាន​ចំនួន​អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ព្រម​ទាំង​លើក​កម្ពស់​បាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ បុគ្គ​លិក​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ផង៕  

               ថាញ​ឡុង-ទីទុយ

ចែករំលែកអត្ថបទ