ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ

18/09/2023 - 14:06

សុក​ត្រាំង៖

លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​អនុវត្ត​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា- សារគមនា​គមន៍​សម្រាប់​អ្នក​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ពី​ថ្នាក់​ខេត្ត​រហូត​ដល់​មូលដ្ឋាន

គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ទើប​រៀប​ចំ​បើក​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន “លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​អនុវត្ត​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា - សារ​គមនា​គមន៍ សម្រាប់​អ្នក​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ពី​ថ្នាក់​ខេត្ត​រហូត​ដល់​មូលដ្ឋាន” ជូន​កម្មា​ភិបាល ​អ្នក​រដ្ឋ​ការ​នៅ​តាម​មន្ទីរ គណៈ ផ្នែក​ថ្នាក់​ខេត្ត និង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក ទី​រួម​ខេត្ត ក្រុង​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ចំ​នួន​៨០​រូប។

​​ ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន។

សិក្ខា​កាម​ចូល​រួម​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នេះ បាន​គ្រូ​ឧទ្ទេស​ធ្វើ​ការ​ឧទ្ទេស​នាម​អំពី​ប្រ​ធាន​បទ​ជំ​នាញ​ចំ​នួន២ លើក​កម្ពស់​អនុវត្ត​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​- សារ​គមនា​គមន៍ ការ​យល់​ដឹង​និង​បំណិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឌីជី​ថល​ជូន​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋការ​ថ្នាក់​ខេត្ត ស្រុក នៅ​តំបន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំបន់​ភ្នំ; ណែ​នាំ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ឌីជី​ថល​ភាវូប​នីយ​កម្ម​ឯក​សារ លទ្ធ​ផល​ដោះ​ស្រាយ​បែប​បទ​រដ្ឋ​បាល និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ៧៦៦/ QĐ-UBND ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ​មិថុ​នា ឆ្នាំ​២០២២ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រីនៃ​រដ្ឋា​ភិបាល ផ្តល់​សច្ចា​នុម័តិ​កម្រង​សន្ទស្សន៍​ចង្អុល​ការ ដឹក​នាំ​និង​វាយ​តម្លៃ​គុណ​ភាព​បម្រើ​ប្រ​ជា​ជន អា​ជីវ​កម្ម​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​បែប​បទរដ្ឋ​បាល សេ​វា​កម្ម​សាធា​រណៈ​លើ​បរិស្ថាន​អេ​ឡិច​ត្រូនិក។ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ ជួយ​ឱ្យ​សិក្ខា​កាម​ក្តាប់​ច្បាស់​នូវ​សេចក្តី​កំណត់​រួម​អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឌីជី​ថល អនុវត្ត​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​ក្នុង​ការ​ទទួល​និង​ដោះ​ស្រាយ​សំ​ណុំ​បែប​បទ​រដ្ឋ​បាល សេវា​កម្ម​សា​ធារ​ណៈ​លើ​បរិស្ថាន​អេ​ឡិច​ត្រូនិក៕

                                                      យ្វី​អាញ - វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ