ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

11/09/2023 - 16:42

សុក​ត្រាំង​ បង្កើត​ការិ​យាល័យ​សន្តិ​សុខ​បណ្តាញ​និង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​

នគរ​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រ​កាស​សេចក្តី​សម្រេច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​រៀប​ចំ​ក្បាល​ម៉ា​ស៊ីន​ ការ​ងារ​កម្មា​ភិបាល​ និង​ធ្វើ​សច្ចា​ប្រ​ណិ​ធាន​បង្កើត​ការិ​យាល័យ​សន្តិ​សុខ​បណ្តាញ​ និង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​ ចំ​ណុះ​នគរ​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង។​

នគរ​បាល​ខេត្ត​ប្រ​គល់​សេចក្តី​សម្រេច​តែង​តាំង​កម្មា​ភិបាល​ការិ​យា​ល័យ​សន្តិ​សុខ​បណ្តាញ​ និង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់។​

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ការិ​យាល័យ​បណ្តាញ​និង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​ ដោយ​មាន​ក្រុម​ជំ​នាញ​ឯក​ទេស​ចំ​នួន​៣​ក្រុម​; វរសេ​នីយ៍​ឯក​បម្រុង ផាង​សី​វិញ​ អនុប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ​សេនា​ធិការ​នគរ​បាល​ខេត្ត​ ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ។​ ការិ​យាល័យ​សន្តិ​សុខ​បណ្តាញ​ និង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​ បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​រួម​ចំ​ណែក​បង្ការ រក​ឃើញ​ ទប់​ស្កាត់​ ការ​សើុប​អង្កេត​ ចាត់​វិធាន​ការ​លើ​អំ​ពើ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ល្មើស​ច្បាប់​ ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​បណ្តាញ​ ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​ បំ​ពាន​សន្តិ​សុខ​ជាតិ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​ សុវត្ថិ​ភាព​សង្គម​ សិទ្ធិ​និង​ផល​ប្រ​យោជន៍​ស្រប​ច្បាប់​របស់​អង្គ​ការ​ បុគ្គល​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត៕​

                                           យ្វី​អាញ-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ