17/04/2023 - 16:20

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​៧ ឆ្នាំ​២០២៣ តើ​ប្រាក់​បៀ​វត្សរ៍​របស់​បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច?

តា​រាង​ប្រាក់​បៀ​វត្សរ៍​របស់​បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១/៧/២០២៣ គិត​តាម​កម្រិត​ប្រាក់​ខែ​គោល​ ១,៨ លាន​ដុង​/ខែ​។

រូបថតជាឧទាហរណ៍

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១១/១១/២០២២ រដ្ឋ​សភា​បាន​អនុ​ម័តិ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​ ស្តី​ពី​គ្រោង​ថវិ​កា​រដ្ឋ ឆ្នាំ​ ២០២៣។

យោង​តាម​នោះ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១/៧/២០២៣ ប្រាក់​ខែ​គោល​សម្រាប់​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ត្រូវ​បាន​ដំ​ឡើង​ជា​មួយ​នឹង​កម្រិត​ ១,៨ លាន​ដុង​/ខែ​ កើន​ស្មើ ២០,៨% បើ​បៀប​ធៀប​នឹង​កម្រិត​ប្រាក់​ខែ​គោល​ជា​ធរ​មាន​។ បច្ចុប្បន្ន​ កម្រិត​ប្រាក់​ខែ​គោល​ កំ​ពុង​បាន​អនុវត្ត​ គឺ​ ១,៤៩ លាន​ដុង/ខែ​។

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១/៧/២០២៣ ប្រាក់​ខែ​ គោល​សម្រាប់​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​នឹង​ត្រូវ​ដំ​ឡើង​ជា​មួយ​នឹង​កម្រិត​ ១,៨ លាន​ដុង​/ខែ។

បច្ចុប្បន្ន​ យោង​តាម​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​ ២០៤/២០០៤/NĐ-CP, ប្រាក់​បៀ​វត្សរ៍​របស់​បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ត្រូវ​បាន​គិត​តាម​រូប​មន្ត ដូច​៖ ប្រាក់​ខែ​ = ប្រាក់​ខែ​គោល​ x មេ​គុណ​ប្រាក់​ខែ។

ឧទា​ហរណ៍​៖ ចំ​ពោះ​បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ប្រភេទ​ A1 មាន​មេគុណ​ប្រាក់​ខែ​ចាប់​ផ្តើម​ គឺ​ ២.៣៤។

បើ​គិត​តាម​ប្រាក់​ខែ​គោល​បច្ចុប្បន្ន​ ១,៤៩ លាន​ដុង​ ដូច្នេះ​ ប្រាក់​ខែ​ទទួល​បាន​គឺ​ ៣,៤៨៦ លាន​ដុង​/ខែ។

បើ​គិត​តាម​ប្រាក់​ខែ​គោល​ ១,៨​ លាន​ដុង​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១/៧/២០២៣ ដូច្នេះ​ ប្រាក់​ខែ​អាច​ឡើង​ដល់​ ៤,២១២ លាន​ដុង​/ខែ​។

ដូច្នេះ​ បើ​គិត​តាម​កម្រិត​ប្រាក់​ខែ​គោល​ថ្មី​ ប្រាក់​ចំ​ណូល​សម្រាប់​បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ក្នុង​ករណី​នេះ​ ត្រូវ​បាន​រំ​ពឹង​ថា នឹង​កើន​ឡើង​ចំ​នួន​ ៧២៥.៤០០ ដុង​/ខែ៕

យោង​៖កា​សែត​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​អេ​ឡិច​ត្រូនិក-ប្រែសម្រួល​៖ មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ