26/12/2022 - 15:41

ម្ចាស់​យាន​យន្ត​មាន​សិទ្ធិ​រក​មើល​ព័ត៌​មាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​អន​ឡាញ​

ក្រសួង​គមនា​គមន៍​ដឹក​ជញ្ជូន​ ទើប​តែ​ចេញ​សា​រា​ចរ​លេខ​ ២៨/២០២២/TT-BGTVT ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ រក្សា ចែក​រំលែក និង​ធានា​សុវត្ថិ​ភាព​ព័ត៌​មាន​ទិន្ន​ន័យ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​។

     ​​ ម្ចាស់​យាន​យន្ត​អាច​រក​មើល​ព័ត៌​មាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្តក​អន​ឡាញ​។

ប្រ​ការ​ទី ៩ នៃ​សា​រាចរ​នេះ​បាន​កំ​ណត់​ ស្ថា​ប័ន​គ្រប់​គ្រង​ទិន្ន​ន័យ​ ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​ (នា​យក​ដ្ឋាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​វៀត​ណាម​) បាន​ធ្វើ​ការ​តភ្ជាប់​បណ្ដាញ​ និង​ចែក​រំ​លែកទិន្ន​ន័យ​ ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​ ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារ​អភិបាល​កិច្ច​របស់​ផ្នែក​នេះ​ ទៅ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្ន​ន័យ​ប្រើប្រាស់​រួម​របស់​ក្រសួង​គមនា​គមន៍​ដឹក​ជញ្ជូន​។

មុខ​សញ្ញា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ និង​ចែក​រំ​លែក​ទិន្ន​ន័យ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​ រួម​មាន​៖ ស្ថាប័ន​បម្រើ​ការ​ងារ​អភិបាល​កិច្ច​ ម្ចាស់​យាន​យន្ត​ឬ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​យាន​យន្ត​ស្រប​ច្បាប់​ អង្គ​ការ​និង​បុគ្គល​ផ្សេង​ទៀត​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​។

ការ​ចែក​រំ​លែក​ទិន្ន​ន័យ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈ​វេទិកា​រួម​បញ្ចូល​ទិន្ន​ន័យ​របស់​ក្រសួង​គមនា​គមន៍​ដឹក​ជញ្ជូន​ តភ្ជាប់​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ពី​កន្លែង​គ្រប់​គ្រង​ទៅ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ស្វែង​រក​មើល​អន​ឡាញ​នៅ​លើ​គេហ​ទំ​ព័ររបស់​នាយក​ដ្ឋាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​ លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​វៀត​ណាម​ ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ជា​ឯក​សារ​។

អនុ​លោម​តាម​ប្រការ​ទី៣ មាត្រាទី១០ ម្ចាស់​យាន​យន្ត​អាច​ចូល​ប្រើ​ទិន្ន​ន័យ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស ​តាម​រយៈ​ការ​ស្វែង​រក​ព័ត៌​មាន​អន​ឡាញ​នៅ​លើ​គេហ​ទំ​ព័រ​របស់​នាយក​ដ្ឋាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​​​យាន​យន្ត​វៀត​ណាម​ ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ផ្តល់​គណ​នីឬ​លេខ​កូដ​សម្ងាត់។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ អាច​ស្នើ​នាយក​ដ្ឋាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេក​ទេស​យាន​យន្ត​វៀត​ណាម​ អង្គ​ភាព​ត្រួត​ពិនិត្យ​យាន​យន្ត​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ជា​ឯក​សារ​ ។

ក្នុង​ករណី​ដែល​បាន​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ជា​ទម្រង់​ឯក​សារ​ ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ជាក់​ស្តែង​សម្រាប់​ការ​បោះ​ពុម្ព​ ការ​ថត​ចម្លង និង​ការ​ផ្ញើ​ព័ត៌​មាន​ តាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​របស់​ក្រសួង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​។

សា​រាចរ​នេះ​មាន​សុពល​ភាព​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣៕

                យោង​តាម​ច្បាប់​វៀត​ណាម​ -  បកប្រែ៖ សុផន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ