ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

06/12/2022 - 10:47

ពិនិត្យ ថ្លឹង​ថ្លែង​ឱ្យ​បាន​សម​ស្រប​និង​ប្រើ​ប្រាស់ដើម​ទុនមាន​ប្រ​សិទ្ធភាព

នោះ​គឺ​ជា​មតិ​របស់​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ អុី​ថាញ​ហា​ណេ​ក្តាំ នៅ​ពេល​មាន​យោ​បល់​អំ​ពី​ការ​បែង​ចែក​ទុន​វិនិយោគ​ដែល​នៅសេស​សល់​សម្រាប់​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច-សង្គម តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ពិភាក្សា លើ​ការ​បែង​ចែក​ទុន​វិនិយោគ​អភិវឌ្ឍន៍​ពី​ប្រ​ភព​ថវិកា​មជ្ឈិម ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ ដែល​នៅ​សេស​សល់​សម្រាប់​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ចំ​នួន ៣ ។ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​នៃ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី ១៧ របស់​គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​។

  គណៈកម្មាធិ​ការ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ អនុមតិ​លើ​សេចក្តី​សម្រេច​នៃការ​បែង​ចែក​ទុន វិនិយោគ​អភិវឌ្ឍន៍​ពី​ប្រ​ភព​ថវិ​កាមជ្ឈិម សម្រាប់​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ចំ​នួន ៣ ដែល​នៅ​សេស​សល់។

ក្នុង​សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ អុី​ថាញ​ហា​ណេ​ក្តាំ ក៏បាន​គូស​បញ្ជាក់​ឡើង​វិញ​ពីការ​វិនិយោគ​សម្រាប់​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច-សង្គម តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និងតំ​បន់​ភ្នំ ត្រូវ​តែ​ធា​នា​នូវ​គោល​ការណ៍​ដូច​ជា៖ ធា​នា​លំ​ដាប់​អា​ទិភាពក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម​ទុន ធានា​ត្រូវ​ត្រឹម​តាម​ល្បឿន​ដំ​ណើរ​ការ​ ពិសេស​គឺ​ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​នា​បច្ចុប្បន្ន ដើម្បី​ជៀស​វាង​ស្ថាន​ភាព​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ប្រ​ភព ផ្ទេរ​ទុន​ទៅ​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ រដ្ឋា​ភិបាល​ក៏ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិយោគ​លើ​ខ្លឹម​សារ​ដែល​តម្រូវ​ការ​ជាបន្ទាន់ និង​ចាំ​បាច់ ដូច​ជា៖ មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​នៅ​តាម​សាលា​អឌ្ឍ​អន្តេ​វាសិក សា​លា​អន្តេ​វាសិក​របស់​ខេត្ត​នានា​នៅ​ជាប់​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន តំ​បន់ខ្ពស់; សំ​ណង់​ផ្សេងៗ​អំ​ពីការ​លំ​នឹង​ប្រ​ជា​ជន​ដែល​ចំ​ណាក​ស្រុកដោយ​សេរី លំ​នឹង​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តាម​តំ​បន់​ដែល​ធ្វើសំ​ណង់​វារីអគ្គិសនី ធារា​សាស្ត្រ​ និងតំ​បន់​ជម្លៀស​ប្រ​ជា​ជន​។ល។

នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ដូច​ពោល​ខាង​លើ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ បាន​អនុមតិ​ខ្ពស់​អំ​ពី​ការ​បែង​ចែក​ទុន វិនិយោគ​អភិវឌ្ឍន៍​ពី​ប្រ​ភព​ថវិកា​មជ្ឈិម ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១ -២០២៥។ ជាក់​ស្តែង បែង​ចែកថវិ​កា​ចំ​នួន ៧.៤៩៧,៧៣២ ពាន់​លាន​ដុង​នៃ​ផែន​ការ​ទុន វិនិ​យោគអភិវឌ្ឍន៍​ពី​ប្រ​ភព​ថវិកា​មជ្ឈិម ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ នៃ​កម្ម​វិធីទិស​ដៅ​ជាតិ​ចំ​នួន ៣ ដែល​នៅ​សេស​សល់ ប្រ​គល់​ឱ្យ​ក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈិម​និង​ភូមិ​ភាគ​។ ក្នុងនោះ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច-សង្គម តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និងតំ​បន់​ភ្នំ​គឺ ២.៤៩៧,៧៣២ ពាន់លាន​ដុង​; កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​គឺ ២.០០០ ពាន់​លាន​ដុង​; កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មីគឺ ៣.០០០ ពាន់​លាន​ដុង​។ គណៈកម្មា​ធិការ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ ក៏បាន​ឯក​ភាព​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បំ​ពេញ​បន្ថែម ៨៨,៦ លាន​ដុល្លារ (ប្រ​ហែល ២.០៥០ ពាន់​លាន​ដុង​) ទុន​បុល​ទៅ​ក្នុង​ផែន​ការ​វិនិយោគ​សាធារ​ណៈ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ សម្រាប់​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ក​សាង​ជន​បទ​ថ្មី ដើម្បីអនុវត្ត​កម្ម​វិធី​វិនិយោគ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្តាញ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន៕

                                      យោង៖ quochoi.vn-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ