16/05/2022 - 14:23

ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​បណ្តុះ​បណ្តាល​ពលករ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​បរ​ទេស​

ថវិកា​រដ្ឋ​ឧបត្ថម្ភ​ការ​ចំ​ណាយ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​បរ​ទេស​ដល់​ពលករ​-ការិ​នីជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​ពល​ករ​-ការិ​នី​ជន​ជាតិ​កិញ ចំ​ណុះ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​រស់​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​បរទេស​តាម​កិច្ច​សន្យា​ខ្ពស់​បំ​ផុត​គឺ​ ៤ លាន​ដុង​/ម្នាក់​/វគ្គ​សិក្សា​។​

ពល​ករ​-ការិ​នីវៀតណាមទៅធ្វើការបរទេស (រូបជាឧទាហរណ៌)

នេះគឺ​ជាខ្លឹម​សារ​ដែល​បាន​ចែង​ក្នុង​សា​រា​ចរ​លេខ ​១៥/២០២២/TT-BTC ស្ដី​ពីការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ប្រើ​ប្រាស់​ថវិកា​ បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០។​ ដំណាក់​កាល​ទី ១៖ ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០២១-២០២៥។​

សារាចរ​ចែង​ច្បាស់​នៅ​មាត្រា​ ២៥ គឺ​៖ ឧបត្ថម្ភ​ពល​ករ​-ការិ​នីចំ​ណុះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​បរទេស​តាម​កិច្ច​សន្យា​។​

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ចំ​ពោះ​ពលករ​-ការិនី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​ពលករ​-ការិនី​ជន​ជាតិ​កិញ​ចំ​ណុះ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ រស់​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​បរទេស​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ ៤ លាន​ដុង​/ម្នាក់​/វគ្គ​សិក្សា​; ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​អា​ហារ ប្រាក់​ចំ​ណាយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ៥០.០០០ ដុង​/ម្នាក់​/ថ្ងៃ​; ឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​ស្នាក់​នៅ​រយៈ​ពេល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ៤០០.០០០ ដុង​/ម្នាក់​ /ខែ; ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​សម្ភារៈ​ប្រើ​ប្រាស់​ឯក​ជន​ (ខោ អាវ​ឯក​សណ្ឋាន​ ភួយ មុង ស្បែក​ជើង​។​ល។​) កម្រិត​ ៦០០.០០០ ដុង​/ម្នាក់​។​

ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មក​ (១ លើក​ទៅ​ និង​មក​) សម្រាប់​ពលករ​-ការិ​នីពី​កន្លែង​ដែល​ចុះ​ឈ្មោះ​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ស្នាក់​នៅ​ដល់​ទី​កន្លែង​បណ្តុះ​បណ្តាល​កម្រិត​ ២០០.០០០ ដុង​/ម្នាក់​/វគ្គ​សិក្សា​ ចំ​ពោះ​ពលករ​-ការិ​នីដែល​ស្នាក់​នៅ​ឆ្ងាយ​ពីកន្លែង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ចាប់​ពី ១៥ គ.ម ឡើង​ទៅ​; កម្រិត​ឧបត្ថម្ភ​ ៣០០.០០០ ដុង​/ម្នាក់​/វគ្គ​សិក្សា​ចំ​ពោះ​ពលករ​-ការិ​នី​ដែល​ស្នាក់​នៅ​តំ​បន់​នានា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​លំ​បាក​ខ្លាំង​ ឆ្ងាយ​ពី​កន្លែង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ចាប់​ពី ១០គ.មឡើង​ទៅ​។​

ក្រៅ​ពីនេះ​ មាន​ប្រាក់​ចំ​ណាយ​លើ​ការ​ពិនិត្យ​សុខ​ភាព​ទៅ​តាម​តម្លៃ​សេវា​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​របស់​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ កម្រិត​ឧបត្ថម្ភ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​គឺ​ ៧៥០.០០០ ដុង​/ម្នាក់​ អនុវត្ត​ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​ដែល​ពោល​ខាង​លើ​។​

ចំ​ពោះ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​គឺ​៖ ឧបត្ថម្ភ​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​ បំ​ប៉ន​បំ​ណិន​វិជ្ជា​ជីវៈ ភាសា​បរ​ទេស​ដល់​ពលករ-ការិនី ដែល​ជា​មុខ​សញ្ញា​បាន​ឧបត្ថម្ភ​តាម​រយៈ​យន្ត​ការ​ម៉ៅ​ការ​ ដាក់​ពាក្យ​ការ​ងារ​ ប្រ​គល់​ភារ​កិច្ច​ឱ្យ​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​នីមួយ​ៗ​ដែល​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ ភាសា​បរទេស​ឬ​ក៏​អា​ជីវ​កម្ម​ អង្គ​ការ​កិច្ច​ការ​ដែល​នាំ​ពលករ​-ការិ​នីទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​បរ​ទេស​។​

ករណី​មិន​គ្រប់​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ ឬ​ជ្រើស​រើស​មិន​បាន​អង្គ​ភាព​អនុវត្ត​សេវា​ ឬ​ពលករ​-ការិ​នី បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ពីមុន​នោះ​ នឹង​ធ្វើ​ការ​ជំនួយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ដល់​ពលករ​-ការិ​នី ខណៈ​មាន​គ្រប់​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ចេញ​ទៅ​នៅ​បរទេស​ យោង​តាម​វិក្កយ​បត្រ​និង​លិខិត​ស្នាម​បញ្ជាក់​ច្បាស់​លាស់៕​

យោង​៖ baodantoc.vn-ប្រែសម្រួល​៖ លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ