ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

16/05/2022 - 14:23

ស្ងើច​សរ​សើរ​ពីគំ​រូ​រៀន​សូត្រ​និង​ធ្វើ​តាម​ឧត្តមគតិ​ សីល​ធម៌​ ឥរិយា​បថហូជី​មិញ

ក្នុង​ឱកាស​គោ​រព​ទង់​ជាតិ​ដើម​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​បាក​លីវ​ បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ស្ងើច​សរ​សើរ​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​ ២ និង​បុគ្គល​គំរូ​ឆ្នើម​ ៤ រូប​ ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​និង​ធ្វើ​តាម​ឧត្តម​គតិ​សីល​ធម៌​ ឥរិយា​បថ​ហូជី​មិញ​។​

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ស្ងើច​សរ​សើរ​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​ ២ និង​បុគ្គល​គំរូ​ឆ្នើម​ ៤ រូប​ ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​និង​ធ្វើ​តាម​ឧត្តមគតិ​ សីល​ធម៌​ ឥរិយា​បថហូជីមិញ។​

នេះ​គឺ​ជាគំ​រូ​ឆ្នើម​ដែល​សកម្ម​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ងារ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ នៅ​ខេត្ត​បាក​លីវ​; រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ជោគ​ជ័យ​ភារ​កិច្ច​នយោ​បាយ​របស់​បក្ខ​ភាគ​ខេត្ត​ ពិសេស​ក្នុង​ការ​អនុត្ត "គោល​ដៅ​ពីរ​ទន្ទឹម​គ្នា​" ទាំង​ការ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ និង​អភិ​វឌ្ឍន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​៕​

                              យ៉ីអាញ់-ទីទុយ​

ចែករំលែកអត្ថបទ