មហាសាមគ្គីជនជាតិ ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

27/12/2021 - 10:11

ក្រុង​កឹង​ធើ មាន​ផលិត​ផល OCOP ចំ​នួន​ ១៤ មុខ​បន្ថែម​

កម្ម​វិធី​ឃុំ​មួយ​ ផលិត​ផលមួយ​ (OCOP) ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​បាន​រៀប​ចំ​វាយ​តម្លៃ​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផលិត​ផល OCOP  ចំ​នួន​ ១៤ មុខ​របស់​ខណ្ឌ​ថូក​ណូក និង​ខណ្ឌ​កៃ​រុាំង​ផង​ដែរ​។​ លទ្ធ​ផល​មាន​ផលិត​ផល​ចំ​នួន​ ១២ មុខ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ជាផលិត​ផល OCOP លំ​ដាប់​ផ្កា​យ ៤ និង​ផលិត​ផល ២ មុខ​ទៀត​ លំ​ដាប់​ផ្កាយ ៣ ។​

 ក្រុម​ហ៊ុន​មិញ​ឌឹក​ថាញ់ (ខណ្ឌ​ថូក​ណូក) មាន​ផលិត​ផល ៧ មុខ​ ត្រី​ងៀត​ហាល​មួយ​ក្តៅ​ដែល​មាន​យីហោ​ KOCANA  ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ជាផលិត​ផល OCOP លំ​ដាប់​ផ្កា​យ ៤ ។​

តាម​រយៈ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ OCOP ក្រុង​កឹង​ធើ មាន​ផលិត​ផលចំ​នួន​ ១២ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​លំ​ដាប់​ផ្កាយ ៤ រួម​មាន៖ ប្រ​ហិត​ត្រី​ស្លាត ប្រ​ហិតត្រី​ស្លាត​ស្រស់​ និង​ប្រ​ហិត​ត្រី​ស្លាត​ហូត​ឆ្អឹង​ចេញ​របស់​លោក​ផាម​ត្រុង​ងៀ ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​ចំ​ណី​អា​ហារ ផាម​ងៀ (សង្កាត់​ភូធឺ​ ខណ្ឌ​កៃ​រុាំង)។​

ផលិត​ផល ៩ មុខ​របស់​ខណ្ឌ​ថូក​ណូក​លំ​ដាប់​ផ្កាយ ៤ រួម​មា​ន៖ អង្ករ​ពណ៌​ស្វាយ​រង់​វ៉ាង​របស់​អ្នក​មីង​វ៉ធី​ឌឹក ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត​យ្វី​ឌឹក​ហ៊ឹង​ (សង្កាត់​ទ្រុង​កៀង​); ងៀត​ត្រី​ប្រាហាល​មួយ​ក្តៅ​ ងៀត​ត្រី​ផ្ទក់​ហាល​មួយ​ក្តៅ​ ងៀត​ត្រី​ប្រាស​ម្ងួតប​រិភោគ​ភ្លាម​ ត្រី​ប្រាភីឡេ​សម្ងួត ត្រី​ផ្ទក់​សម្ងួត ត្រី​ឡាបយ៉ាភី​ឡេ​សម្ងួត និង​ត្រី​កន្ធរ​សម្ងួត ដែល​ជាកម្ម​សិទ្ធិ​របស់​លោក​ង្វៀង​មិញ​ភឿង ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​មិញ​ឌឹក​ថាញ់ (សង្កាត់​ថូក​ណូក) និង​នំពុម្ព​ផាង​តឹម ១ របស់​លោក​ផាង​មិញ​ត្រៀក មូល​ដ្ឋាន​ផលិត​ផាងតឹម ១ (សង្កាត់​ទ្រុង​កៀង​)។​ ផលិត​ផល ២ មុខ​ទៀត​ ទទួល​បាន​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លំ​ដាប់​ផ្កាយ ៣ នោះ​គឺ​ នំខែវ និង​នំសណ្តែកខៀវ​របស់​មូល​ដ្ឋាន​ផលិត​ផាងតឹម ១។​

បណ្តា​ផលិត​ផលដែល​ទទួល​បាន​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លំ​ដាប់​ផ្កាយ ៤ ត្រូវ​បាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ OCOP ក្រុង​កឹង​ធើ​ផ្តល់​ពិន្ទុ​ពី ៧០-៨៤ ពិន្ទុ​។​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ផលិត​ផល ៣ មុខ​ដែល​ច្នៃ​ពីត្រី​ស្លាត​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​ណី​អា​ហារ​ផាម​ងៀ ដោយ​ទទួល​ ៨៤ ពិន្ទុ​។​ អ្វី​ដែល​សំ​ខាន់​នោះ​គឺ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​មិញ​ឌឹក​ថាញ់ ដែល​ជាលើក​ដំបូង​បាន​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​ ដោយ​មាន​ផលិត​ផលទាំង​អស់​ចំ​នួន​ ៧ មុខ​ ហើយ​សុទ្ធ​តែ​ទទួល​បាន​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ជាផលិត​ផល OCOP លំ​ដាប់​ផ្កាយ ៤។​

ឆ្នាំ​ ២០២១ ក្រុង​កឹង​ធើបាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ចំ​នួន​ ២ លើក​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​ រៀប​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផលិត​ផល OCOP ចំ​នួន​ ២២ មុខ​ លើស​ផែន​ការ​ ២ មុខ​។​ រហូត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ មាន​ផលិត​ផល OCOP សរុប​ទាំង​អស់​ ៤១ មុខ​ ក្នុង​នោះ​ ភូមិ​ភាគ​នាំ​មុខ​គេគឺ​ខណ្ឌ​ថូកណូក មាន​ផលិត​ផល ២០ មុខ​៕​

យោង​៖ ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​-លីសៀ ​

ចែករំលែកអត្ថបទ