ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

18/10/2021 - 08:03

គោល​នយោ​បាយ​ជា​ច្រើន​ឧបត្ថម្ភ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ រង​ផលប៉ះ​ពាល់​ដោយ​ជំងឺ​ COVID-១៩

(CT) - គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ និង​ភូមិ​ភាគ​នានា​ បាន​អនុវត្ត​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​ ដែល​រង​ផលប៉ះ​ពាល់​ដោយ​ជំងឺ​ COVID-១៩។​

កម្មា​ភិបាល​គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង ​(ខាង​ស្តាំ​) ផ្តល់​ជូន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​គ្រួ​សារ​មាន​អ្នក​ទទួល​មរណ​ភាព​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩។​

ក្នុង​នោះ​ មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ពលកម្ម​ដោយ​សេរី​ ៦៥៥ នាក់​ បាន​ឧបត្ថម្ភ​ជាង​ ១,៣ ពាន់​លាន​ដុង​; អ្នក​ដើរ​លក់​ឆ្នោត​ ៥៤ នាក់​ បាន​ឧប​ត្ថម្ភ​ ១០៤ លាន​ដុង​; គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រចំ​នួន​ ៨០ និង​គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រចំ​នួន​ ៦១៨ បាន​ទទួល​ឧបត្ថម្ភ​ ៩០០.០០០ ដុង​/គ្រួ​សារ​; ផ្តល់​ជូន​អង្ករ​ ៣០៤.២៩០ គីឡូ​ក្រាម​ (រដ្ឋា​ភិបាល​ជំនួយ​) ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ២០.២៨៦ នាក់​។​ ក្រៅ​ពីនេះ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ឧបត្ថម្ភ​ ១០ លាន​ដុង​ដល់​ ១០ ករណី​ដែល​ឆ្លង​ជំងឺ​ COVID-១៩ (F0) គឺ​ជា​គ្រួ​សារ​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ; គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​ឧបត្ថម្ភ​គ្រួ​សារ​មាន​អ្នក​ទទួល​មរណភាព​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ចំ​នួន​ ៤ ករណី​ ក្នុង​មួយ​ករណី​ ១ លាន​ដុង​៕​

                                       ថាញ​ធី-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ