ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

16/08/2021 - 08:00

ឧបត្ថម្ភ​សមាជិក​សមាគម ​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជួប​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID - ១៩

ការិ​យាល័យ​ជន​ជាតិ​ស្រុក​កើ-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​សហការ​ជា​មួយ​នឹង​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ សមាគម​សហ​ព័ន្ធ​នារី​ស្រុក​ ចាត់​ចែង​ជូន​អំ​ណោយ​ ២០០ ចំ​ណែក​ដល់​សមាជិក​សមា​គម​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ជន​ជាតិ​ ភាគ​តិច​ជួប​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID - ១៩។​ អំ​ណោយ​ក្នុង​មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​ រួម​មាន​អង្ករ​និង​របស់​ត្រូវ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ចាំ​បាច់​ ត្រូវ​បាន​សមាជិក​នាំ​មក​ដល់​គេហដ្ឋាន​ដើម្បី​ធានា​ សុវត្ថិ​ភាព​ដល់​អ្នក​ទទួល​៕

ហា​ថា​ញ - ថាច់​ធី

 ​

ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​សមាជិក​សមាគម​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​។​ រូប​ថត​៖ ត្វឹង​វៀត​

ចែករំលែកអត្ថបទ