26/07/2021 - 08:41

រំសាយ​ថវិកា​ជិត​ ៣៧,៧ ពាន់​លាន​ដុង​ឧប​ត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​

យោង​តាម​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​កាម៉ាវ ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​ ២០២១ មក​ទល់​នឹង​បច្ចុ​ប្បន្ន​ ភូមិ​ភាគ​នានា​ក្នុង​ខេត្ត​ បន្ត​ការ​អនុ​វត្ត​និង​រំសាយ​ថវិកា​ពីប្រ​ភព​ទុន​ថវិកា​មជ្ឈិម​ បែង​ចែក​ដើម្បី​អនុ​វត្ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ២០៨៥/QĐ-TTg អំ​ពី​ការ​ផ្តល់​សច្ចា​នុមតិ​គោល​នយោ​បាយ​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​ ឧប​ត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍសេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​ ២០១៧ -២០២០។​ សរុប​ប្រ​ភព​ទុន​រំសាយ​ថវិកា​សម្រេច​ប្រ​មាណ​ជិត​ ៣៧,៧ ពាន់​លាន​ដុង​។​

ផ្តើម​ពីប្រ​ភព​ទុន​ឧប​ត្ថម្ភ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​របរ បាន​ជួយ​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​ជាច្រើន​នៅ​កាម៉ាវ​ពង្រីក​ផលិត​កម្ម​ លំ​នឹង​ជីវភាព​។​

តាម​រយៈ​នោះ​ កាម៉ាវ​ក៏​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឧប​ត្ថម្ភ​ និង​អនុ​វត្ត​រំសាយ​ថវិកា​ប្រ​ភព​ទុន​ប្រ​កប​មុខ​របរ​ដល់​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ទទួល​ផល​ចំ​នួន​ ៤៣៣ ជា​មួយ​នឹង​ទឹក​ប្រាក់​ជិត​ ១៧,៣ ពាន់​លាន​ ដុង​។​ ផ្តើម​ពីប្រ​ភព​ទុន​វិនិ​យោគ​អភិ​វឌ្ឍ ខេត្ត​ក៏​បាន​ឧប​ត្ថម្ភ​ទឹក​ស្អាត​ដល់​ ៧៩៩ គ្រួ​សារ​ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​របរ​ជូន​ ១.៣៦៥ គ្រួ​សារ​ ឧប​ត្ថម្ភ​ដី​ផលិត​កម្ម​ជូន​ ៤៦ គ្រួ​សារ​ សរុប​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ២០ ពាន់​លាន​ដុង​។​ លទ្ធ​ផល​ទាំង​នេះ​ បាន​រួម​ចំ​ណែក​លំ​នឹង​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​កាម៉ាវ ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​ COVID- ១៩ មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ​ក្នុង​រយៈ​កាល​កន្លង​៕​

                                      ថាញ​ឡុង​-មុនី​ ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ