ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

29/06/2021 - 09:06

វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ នៅ​មាន​ឃុំ​ចំ​នួន​ ២០៦ ចំ​ណុះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥

នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ទើប​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៨៦១/QĐ-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៤ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​សច្ចា​នុមតិ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ឃុំ​តំ​បន់​ III តំ​បន់ ​II តំ​បន់ ​I ចំ​ណុះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១ -២០២៥។​

អា​ស្រ័យ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ ទើប​ឃុំ​ឌិញ​ហ្វា ស្រុក​ហ្គវ៉ាវ ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ពី​តំ​បន់​  III ក្លាយ​ជា​តំ​បន់​ I ។​

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ទូទាំង​ប្រ​ទេស​មាន​ឃុំ​ចំ​នួន​ ៣.៤៣៤ ចំ​ណុះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​នួន​ ៥១ ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​ រួម​មាន៖ ឃុំ​តំ​បន់ ​I ចំ​នួន​ ១.៦៧៣, ឃុំ​តំ​បន់ ​II ចំ​នួន​ ២១០, និង​ឃុំ​តំ​បន់​ III ចំ​នួន​ ១.៥៥១ ។​ ឃុំ​ដែល​នៅ​តំ​បន់​ III និង​តំ​បន់​ II បាន​ផ្តល់​សច្ចា​នុមតិ​លើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​នេះ​ បើ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ នឹង​ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​ថា​ជា​ឃុំ​តំ​បន់​ I និង​ឈប់​ទទួល​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​អនុវត្ត​ចំ​ពោះ​ឃុំ​តំ​បន់​ III និង​តំ​បន់​ II ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ចុះ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​របស់​ថ្នាក់​មាន​សមត្ថ​កិច្ច​ ទទួល​ស្គាល់​ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​មាន​សុពល​ភាព​។​

តាម​រយៈ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៨៦១ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ មាន​ឃុំ​តំ​បន់ ​I ចំ​នួន​ ១៥៩ ឃុំ​តំ​បន់ ​II ចំ​នួន​ ៤ និង​ឃុំ​តំ​បន់ ​III ចំ​នួន​ ៤៣ នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ក្រុង​មួយ​ចំ​នួន​ ដូច​ជា​៖ ត្រា​វិញ​ វិញ​ឡុង​ អាង​យ៉ាង​ កឹង​ធើ ហូវ​យ៉ាង​ សុក​ត្រាំង​ បាក​លីវ​ និង​កាម៉ាវ៕

យ័ញ​ភុក-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ