01/06/2021 - 08:32

៣ ករណី​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ត្រូវ​តាម​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ទាក់​ទង​នឹង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩

សារ​លិខិត​លេខ​ ៣១០០/BYT-BH ចុះ​ថ្ងៃ ​២០/៤/២០២១ របស់​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ កំ​ណត់​អំ​ពី​ការ​ទូទាត់​បង់​កម្រៃ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ទាក់​ទង​ នឹង​ជំ​ងឺ ​COVID-១៩ ។​ យោង​តាម​រយៈ​នោះ​ មាន​ករណី​ចំ​នួន​ ៣ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ត្រូវ​តាម​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ជំ​ងឺ​ COVID -១៩ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

អ្នក​ចូល​រួម​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នៅ​មន្ទី​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ក្រុង​កឹង​ធើ។​

ទីមួយ​ ចំ​ពោះ​អ្នក​មាន​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​កំ​ពុង​ស្ថិត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័ក​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ អា​ស្រ័យ​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​៖ មូល​និធិ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ទូទាត់​ផ្នែក​បង់​កម្រៃ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ផ្សេង​ៗ​ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ហើយ​កម្រិត​បាន​ទទួល​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ ដូច​ជា​ករណី​ទៅ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ត្រូវ​តាម​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ដែរ​ លើក​លែង​តែ​កម្រៃ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ ​COVID-១៩ ត្រូវ​បាន​ធនា​គារ​រដ្ឋ​ទូទាត់​ រួម​មាន៖ ប្រាក់​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ ប្រាក់​គ្រែ​ដេក​ សេវា​បច្ចេក​ទេស ឱសថ​ ឈាម​ទឹក​សេរ៉ូម ។​ល។​ តាម​ការ​ណែ​នាំ​របស់​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​។​

ទីពីរ ករណី​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ ត្រូវ​ចាត់​តាំង​ធ្វើ​ចត្តាឡី​ស័ក​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​តាម​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​ថ្នាក់​សមត្ថ​កិច្ច​ ឬ​បាន​ថ្នាក់​សមត្ថ​កិច្ច​ប្រ​គល់​ភារ​កិច្ច​ឱ្យ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ដល់​អ្នក​សង្ស័យ​ឆ្លង​ជំ​ងឺ​ ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ខេត្ត​ ក្រុង​ ក្រោម​ឱវាទ​មជ្ឈិម​ ណែ​នាំ​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​បឋម​នៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នោះ​ មក​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​បឋម​នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ដទៃ​ទៀត​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ក្រុង​។​ ណែ​នា​ំគ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​បញ្ជូន​អ្នក​ជំ​ងឺ​ទៅ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នៅ​គ្រឺះ​ស្ថាន​សម​ស្រប​នឹង​ស្ថាន​ភាព​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​។​ ករណី​ទាំង​នេះ​ ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​ថា​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ត្រូវ​តាម​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​។​

ទីបី ចំ​ពោះ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ ត្រូវ​បាន​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ចេញ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ផ្ដល់​ថ្នាំ​ បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ ព្យា​បាល​ និង​បាន​ចេញ​លិខិត​ណាត់​ ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ ឬ​លេខ​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ សៀវ​ភៅ​កំ​ណត់​ត្រា​វេជ្ជ​សាស្រ្ត​ណាត់​អ្នក​ជំ​ងឺ​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ឡើង​វិញ​ (ហៅ​រួម​ថា​ លិខិត​ណាត់​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ឡើង​វិញ​) ប៉ុន្តែ​អា​ស្រ័យ​មាន​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​រាល​ អ្នក​ជំ​ងឺ​មិន​អាច​ទៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​នោះ​ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​បាន​ គឺអ្នក​ជំ​ងឺ​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​លិខិត​ណាត់​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ឡើង​វិញ​របស់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន​នោះ​ ដើម្បី​ទៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ដទៃ​ទៀត​ តាម​ការ​ណែ​នាំ​របស់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ដែល​បាន​ជូន​លិខិត​ណាត់​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ឡើង​វិញ​ និង​ការ​ណែ​នាំ​របស់​មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ ស្ថា​ប័ន​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្នាក់នៅ​ ឬ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ជំ​ងឺ​កំ​ពុង​ធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័ក ដើម្បី​បាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​។​ ករណី​អស់​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ អ្នក​ជំ​ងឺ​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​លិខិត​ណា​ត់​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ឡើង​វិញ​របស់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​កន្លែង​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឱសថ​ បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ ដើម្បី​ទៅ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​កន្លែង​ដែល​បាន​បញ្ជូន​ថ្នាំ​ បរិក្ខារ​ពេទ្យ​។​ ករណី​ទាំង​នេះ​ ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​ថា​ ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​បាល​ ត្រូវ​តាម​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ដែរ​៕

​ ហៀង​យឿង-វិមាន​

 ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ