01/12/2020 - 09:26

លក្ខឋាន​បែង​កំ​ណត់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តាម​កម្រិត​អភិវឌ្ឍន៍​ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទើប​ចេញ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៣៣/២០២០/QD-TTg ស្តីពី​លក្ខ​ឋាន​បែង​កំ​ណត់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តាម​កម្រិត​អភិវឌ្ឍន៍​ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥។​

 ​ ពង្រីក​ទម្រង់​ចំ​ការ​ឈើ​ហូប​ផ្លែ​នាំ​មក​នូវ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខ្ពស់​ ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ។​ រូប​ថតៈម៉ាល័យ​

សេច​ក្តី​សម្រេច​អនុវត្ត​ចំ​ពោះ​ឃុំ​ សង្កាត់​ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ ដែល​មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ក្នុង​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​សរុប​ដែល​រស់​នៅ​លំ​នឹង​ជា​សហ​គមន៍ពី​ ១៥% ឡើង​ទៅ​។​ បណ្តា​ភូមិ​ ឃុំ​ ស្រុក​ មណ្ឌល​តាំង​ទីលំ​នៅ​ ក្រុម​ប្រ​ជា​ជន​ ក្រុង​និង​ប្រ​ហាក់​ប្រ​ហែល​ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​សរុប​ដែល​រស់​នៅ​លំ​នឹង​ជា​សហ​គមន៍ពី​ ១៥% ឡើង​ទៅ​។​

ឃុំ​តំ​បន់​ III  ចំ​ណុះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ គឺជា​ឃុំ​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ និង​មាន​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ពីរ​លក្ខឋាន​ ដូច​ ៖ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ពី​ ២០% ឡើង​ទៅ​ (ដោយ​ឡែក​តែឃុំ​ចំ​ណុះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ពី​ ១៥% ឡើង​ទៅ​ ឬ​មាន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជាង​ ១៥០ គ្រួ​សារ​) ។​ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ពី ១៥% ទៅ​ក្រោម​ ២០% (ដោយ​ឡែក​តែឃុំ​ចំ​ណុះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រពី​ ១២% ទៅ​ក្រោម​ ១៥%) ហើយ​មាន​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​លក្ខឋាន​ខាង​ក្រោម​៖ មាន​ជាង​ ៦០% គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​ចំ​ណោម​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រសរុប​របស់​ឃុំ​។​ មាន​ចំ​នួន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឋិត​ក្នុង​អា​យុ​ពី​ ១៥ ទៅ ៦០ ឆ្នាំ​ មិន​ចេះ​អាន​និង​សរ​សេរ​ភាសា​សាក​លពី​ ២០% ឡើង​ទៅ​ ។​ ចំ​នួន​ពលករ​មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​ ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​ឆ្លង​កាត់​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​រយៈ​ពេល​ពី​ ៣ ខែ​ឡើង​ទៅ​ ស្រូប​អត្រា​ជាង​ ៨០% នៃ​ចំ​នួន​ពលករ​មាន​ ការ​ងារ​ធ្វើ​សរុប ។​ ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​ពី​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ស្រុក​ទៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឃុំ​មាន​ប្រ​វែង​ជាង​ ២០ គីឡូ​ម៉ែត្រ ក្នុង​នោះ​ជាង​ ៥០% មិន​ទាន់​បាន​ក្រាល​កៅ​ស៊ូ​ ឬ​ចាក់​បេ​តុង​ ។​

ឃុំ​តំ​បន់​ I (ឃុំ​ជំ​ហាន​ដំ​បូង​អភិវឌ្ឍន៍) មាន​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ពី​រលក្ខឋាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ក្រោម​ ១០% ។​ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​។​

ឃុំ​តំ​បន់​ II (ឃុំ​នៅ​មាន​ការ​លំ​បាក​) ចំ​ណុះ​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ គឺជា​ឃុំ​ដែល​នៅ​សេស​សល់​បន្ទាប់​ពី​កំ​ណត់​ថា​ជា​ឃុំ​តំ​បន់​ III និង​ឃុំ​តំ​បន់​ I ។​

ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ឋិត​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ គឺជា​ភូមិ​ដែល​មាន​មួយ​ក្នុង​ពី​រលក្ខ​ឋាន​៖ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ពី​ ២០% ឡើង​ទៅ​ (ដោយ​ឡែក​ចំ​ពោះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រពី​ ១៥​% ឡើង​ទៅ​ ឬ​មាន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជាង​ ៣០ គ្រួ​សារ​) ។​ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រពី​ ១៥% ទៅ​ក្រោម​ ២០% (ដោយ​ឡែក​ចំ​ពោះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ពី​ ១២% ទៅ​ក្រោម​ ១៥%) ហើយ​មាន​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​លក្ខ​ឋាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ ជាង​ ៦០% អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ជា​ជន​ជាតិ​ ភាគ​តិច​ក្នុង​ចំ​ណោម​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រសរុប​នៃ​ភូមិ​។​ មិន​ទាន់​មាន​ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​ពី​ភូមិ​ទៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឃុំ​ ឬ​មាន​ដែរ​តែផ្លូវ​នោះ​ពិបាក​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​បំ​ផុត​ គឺនៅ​រដូវ​ភ្លៀង​។​ មិន​មាន​បណ្តាញ​អគ្គិ​សនី​ជាតិ​ ឬ​មាន​ដែរ​ប៉ុន្តែ​ជាង​ ៣០% គ្រួ​សារ​ មិន​ទាន់​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តាញ​អគ្គិ​សនី​ជាតិ​។​

 សេច​ក្តី​សម្រេច​មាន​សុពល​ភាព​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២០ ជំ​នួស​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៥០/២០១៦/QD-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៣​ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦​ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ស្តីពី​លក្ខឋាន​កំ​ណត់​ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ ឃុំ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០១៦​-២០២០ ។​

                  ទីភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណា​ម

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ឃុំ​តំ​បន់​ III