03/11/2020 - 08:41

អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប៖ ចំ​ណុច​ ៥ យ៉ាង​ដែល​ប្រ​ជា​ជន​គួរ​ដឹង​

គម្រោង​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប (chip) បាន​នា​យក​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ ផ្ដល់​សច្ចា​នុមតិ​ជាផ្លូវ​ការ​តាម​សេច​ក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ១៣៦៨/QĐ-TTg។​ នេះ​ជាមូល​ដ្ឋាន​គតិ​យុត្តិដ៏​សំ​ខាន់​ ដើម្បី​បែប​ប័ណ្ណ​ថ្មី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ជាក់​ស្ដែង​។​

អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប៖ ចំ​ណុច​ ៥​ យ៉ាង​ដែល​ប្រ​ជា​ជន​គួរ​ដឹង​។​(រូប​ថត​៖

LuatVietnam)។​

ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺព័ត៌​មាន​អំ​ពី​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប​ដែល​ប្រ​ជា​ជន​គួរ​ដឹង​។​

១​. តើន​រណា​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​ប្ដូរ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប?

មាន​អ្នក​ជាច្រើន​យល់​ច្រឡំ​ថា​ ខណៈ​ពេល​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីបប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ពលរដ្ឋ​គ្រប់​រូប​ (ទោះ​ជាកំ​ពុង​ប្រើ​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​បែប​ចាស់​ ឬ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​មាន​លេខ​កូដ​) សុទ្ធ​សឹង​ត្រូវ​ទៅ​ប្ដូរ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​

ប្រ​ការ​នេះ​គឺមិន​ត្រូវ​! ធាតុ​ពិត​គឺចំ​ពោះ​អ្នក​មាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ឬ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ដែល​អស់​សុពល​ភាព​ បាត់​ឬ​ខូច​ ទើប​ត្រូវ​ទៅ​ប្តូរ​ប្រ​ភេទ​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​

ពេល​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ នឹង​រក្សា​ទុក​លិខិត​ស្នាម​តាម​ខ្លួន​ផ្សេង​ៗ​ជានិច្ច​ដូច​ជា​៖ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ ៩ លេខ​ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ ១២ លេខ​ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​មានលេខកូដ​ និង​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប។​

២​. ការ​ប្ដូរ​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប តើប្រ​ជា​ជន​បាន​ផល​ប្រ​យោន៍​អ្វី​ខ្លះ​?

អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប គឹអាច​បញ្ចូល​បាន​ព័ត៌​មាន​ជាច្រើន​របស់​ពល​រដ្ឋ​ ជាប់​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង​ព័ត៌​មាន​ឯទៀត​អំ​ពី​សុខា​ភិបាល​ ប័ណ្ណ​បើក​បរ ពន្ធ​ដារ។​ល។​

ពលរដ្ឋ​គ្រាន់​តែយក​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប មិន​ចាំ​បាច់​យក​តាម​លិខិត​ស្នាម​ផ្សេង​ៗ​ នៅ​ពេល​ធ្វើ​បេប​បទ​រដ្ឋ​បាល​ដូច​ពី​មុន​ទៀត​។​ល។​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ ក៏​មិន​ចាំ​បាច់បង់​ខាត​ពេល​វេលា​ កម្រៃ​សេវា​សារ​ការី​ បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​លិខិត​ស្នា​មដូច​ពី​មុន​ទៀត​។​

៣​.  ប្ដូរ​មក​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប តើត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​វិញ​នូវ​លិខិត​ស្នា​មឯទៀត​ដែរ​ឬ​ទេ​ ?

យោង​តាម​តំ​ណា​ង​ក្រសួង​នគរ​បាល​ កិច្ច​ការ​ដែល​ប្ដូរ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប មិន​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​លិខិត​ស្នា​មដែល​កំ​ពុង​ប្រើ​ប្រាស់​ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​មាន​លេខ​កូដ​ពី​មុន​នោះ​ទេ​។​ ដ្បិត​អី​ តួលេខ​នៅ​លើ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប និង​តួលេខ​លើ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​មាន​លេខ​កូដ​ គឺដូច​គ្នា​ ហេតុ​នោះ​ពល​រដ្ឋ​មិន​បាច់​ប្ដូរ​លិខិត​ស្នា​មដទៃ​នោះ​ទេ​។​

ដូច​គ្នា​នោះ​ដែរ​ ក្រោយ​ពី​បាន​ផ្ដល់​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ពល​រដ្ឋ​នៅ​តែអាច​ធ្វើ​ការ​ជួញ​ដូរ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​បែប​ចាស់​ជាធម្ម​តា​ ដោយ​មិន​មាន​ការ​អំ​ពល់​អ្វី​ឡើយ​។​

៤​. ករ​ណីបាត់​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប តើមាន​បញ្ហា​អ្វី​ដែរ​ទេ​?

អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប គឺរួម​បញ្ចូល​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជាច្រើន​របស់​ពល​រដ្ឋ​។​ យោង​តាម​នោះ​ មាន​ពល​រដ្ឋ​ជាច្រើន​បាន​សម្ដែង​នូវ​ការ​បារម្ភ​ ប្រ​សិន​បើ​ធ្វើ​ឱ្យ​ធ្លាក់​បាត់​ប័ណ្ណ​ ហើយ​ធ្លាក់​ទៅ​លើ​ដៃ​ចោរ​នោះ​ វាមាន​បញ្ហា​អ្វី​កើត​ឡើងដែរ​ឬ​ទេ​?

យោង​តាម​ក្រសួង​នរគរ​បាល​ កម្រិត​សុវត្ថិ​ភាព​នៃ​ឈីប​យ៉ាង​ខ្ពស់​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ព័ត៌​មាន​កំ​ណត់​សម្គាល់​ឈ្មោះ​របស់​ពល​រដ្ឋ​នៅ​លើ​ប័ណ្ណ​គឺមិន​អាច​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ មិន​អាច​ក្លែង​បន្លំ​បាន​ឡើយ​។​ មាន​តែម្ចាស់​កម្ម​សិទ្ធិ​កាត​ប៉ុណ្ណោះ​ទើប​អាច​ប្រើ​ប្រាស់បាន​ ប្រ​សិន​បើ​ត្រូវ​លួច​ឆក់​ក៏​គ្មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​អ្វី​ឡើយ​។​

៥​. តើពេល​ណា​ ទើប​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ធ្វើ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ?

កន្លង​ហើយ​ ការិ​យាល័យ​រដ្ឋា​ភិបាល​មាន​សារ​លិខិត​លេខ​ ៨៣៩៣ /VPCP-NC ផ្សាយ​បន្ត​ឡើង​វិញ​យោ​បល់​របស់​នា​យក​រដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ក្នុង​គម្រោង​ធ្វើ​ផ្តល់​ជូន​និង​គ្រប់​គ្រង​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​។​

យោង​តាម​នោះ​ នា​យក​រ​ដ្ឋមន្ដ្រី បាន​ប្រ​គល់​ឱ្យ​ក្រសួង​នគរ​បាល​ ទទួល​រ៉ាប់​រង​ណែ​នាំ​ដល់​ក្រសួង​ ផ្នែក​ ភូមិ​ភាគ​ ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ បូក​សរុប​តម្រូវ​ការ​គួប​បញ្ចូល​សេវា​កម្ម​ អនុវត្ត​ជាក់​ស្ដែង​ចំ​ណុះ​វិស័យ​ការ​ងារ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ខ្លួន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បន្ទះ​ឈីប​ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​។​

គ្រប់​ក្រសួង​ ផ្នែក​ និង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជាជន​ថ្នា​ក់​ខេត្ត​ សហកា​រស្អិត​ល្មួត​ជាមួយ​នឹង​ក្រសួង​នគរ​បាល​ ម្ចាស់​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ការ​គួប​បញ្ចូល​ការ​អនុវត្ត​ជាក់​ស្ដែង​ ប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌​មាន​លើ​អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ងារ​។​

តាម​ដែល​ដឹង​មក​ ការ​ផ្ដល់​ជូន​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពលរដ្ឋ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​ឈីប ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្នុង​ខែ​ ១១/២០២០៕​

 យោ​ងតាម​ https://luatvietnam.vn ប្រែសម្រួល​៖ ថាច់​ធី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ