ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

20/10/2020 - 09:07

បន្ត​ជំ​នួយ​ដល់​ឃុំ​និង​ភូមិ​ដែល​សម្រេច​ទិស​ដៅ​កម្ម​វិធី​១៣៥

លោក​នា​យក​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ បាន​ចេញ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​​ ៣១/២០២០/QĐ-TTg ធ្វើ​វិសោ​ធន​កម្ម​មា​ត្រា​ទី ៥ នៃ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​​ ០៣/២០១៩/QĐ-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​មក​រា ឆ្នាំ ​២០១៩ ស្តីពី​ការ​ប្រ​កាស​ កំ​ណត់​លក្ខឋាន​ឃុំ​និង​ភូមិ​សម្រេច​ទិស​ដៅ​គម្រោងទី ២ (កម្ម​វិធី​ ១៣៥ ) ចំ​ណុះ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ចីរ​ភាព​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០១៦-២០២០ ។​

 ឃុំ​ថើយ​ស្វឹង​ ស្រុក​កើ-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ ជាឃុំ​មួយ​សម្រេច​ទិស​ដៅ​កម្ម​វិធី​១៣៥ ។​

  រូប​៖ថាញ​ឡុង​។​

ជាក់​ស្តែង​ គឺមាត្រា​ទី ៥ ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​ទូទាត់ថវិកា​សម្រាប់​ឃុំ​និង​ភូមិ​ដែល​សម្រេច​ទិស​ដៅ​​កម្ម​វិធី ​១៣៥ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​វិសោ​ធន​កម្ម​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ ឃុំ​និង​ភូមិ​ដែល​បាន​ផ្នែក​សមត្ថ​កិច្ច​ផ្តល់​សច្ចា​នុម័តិ​សម្រេច​ទិស​ដៅ​កម្ម​វិធី ​១៣៥ ត្រូវ​បាន​ជំ​នួយ​ វិនិ​យោគ​ជា​បន្ត​ដោយ​កម្ម​វិធី​ ១៣៥ រហូត​ដល់​ដំ​ណាច់ឆ្នាំ​ ២០២០ ។​

សេច​ក្តី​សម្រេច​នេះ​ មាន​សុពល​ភាព​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២០។​

យោង​តាម​ទីភ្នា​ក់ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម - ប្រែ៖ សុផន

 ​

ចែករំលែកអត្ថបទ