ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

20/04/2020 - 15:59

អនុម័តិ​សេច​ក្ដី​ពង្រាង​របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ដាក់​សំ​ណើ​គោល​ការណ៍​វិនិ​យោគ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​

នៅ​ហាណូយ​ សមាជិក​គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង​ បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ អនុម័តិ​សេច​ក្ដី​ពង្រាង​របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ដាក់​សំ​ណើ​គោល​ការណ៍​វិនិ​យោគ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​  អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​ឆ្នាំ​ ២​០២​១​-២​០៣០ (ហៅ​កាត់​ថា​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​)។​

រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង​ ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​។​ 

នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ លោក​ង្វៀន​ម៉ាញ់ហ្វឹង​ - ប្រ​ធាន​នាយក​ដ្ឋាន​ផែន​ការ​-ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពីសេច​ក្ដី​ពង្រាង​របាយ​ការ​ណ៍​សង្ខេប​ដាក់​សំ​ណើ​គោល​ការណ៍​វិនិ​យោគ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ ដាក់​ចេញ​ទិស​ដៅ​ផ្សេង​ៗ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២​០២​៥​ និង​ឆ្នាំ​ ២​០៣​០; និង​មុខ​សញ្ញា​ វិធាន​ការ​កៀក​ជិត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​។​ អំ​ពី​ខ្លឹម​សារ​ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​  រួម​មា​ន១​០សមាស​ភាព​គម្រោង​។​ ក្នុង​គម្រោង​នីមួយ​ៗ​ មាន​អង្គ​ភាព​ទទួល​បន្ទុក​ មាន​អនុ​គម្រោង​។​ សេច​ក្ដី​ពង្រាង​របាយ​ការណ៍​ ក៏​បាន​ដាក់​សំ​ណើ​ពីរចនា​សម្ព័ន្ធ​ប្រ​ភព​ទុន​ និង​វិធី​សាស្រ្ត​កៀរ​គរ​ដើម​ទុន​ជាដើម​; ការ​បង្កើត​គណៈ​ចង្អុល​ការ​កម្ម​វិធី​  (ចំ​ពោះ​អង្គ​ភាព​ទទួល​បន្ទុក​ និង​អង្គ​ភាព​សហកា​រ)។​ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចេញ​ជា២​ដំណាក់​កាល​៖ ដំណាក់​កាល​ I ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២​០២​១​-២​០២​៥​ និង​ដំណាក់​កាល​ II ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២​០២​៦​-២​០៣​០។​

អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ជាក់​ស្ដែង​បាន​ឯក​ភាព​ជាមួយ​នឹង​ខ្លឹម​សារ​ដែល​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សេច​ក្ដី​ពង្រាង​ របាយ​ការ​ណ៍​សង្ខេប​ដាក់​សំ​ណើ​គោល​ការ​ណ៍​វិនិ​យោ​គ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ក៏​មាន​មតិ​ចូល​រួម​មួយ​ចំ​នួន​ផង​ដែរ​ ជាក់​ស្តែង​ដូច​៖ គប្បី​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ចំ​នួន​ខេត្ត​ដែល​បាន​ទទួល​ផល និង​បន្ថែម​សមាជិក​គណៈ​ចង្អុល​ការ​; បែង​ចែក​ស្ថាប័ន​គ្រប់​គ្រង​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​អនុ​គម្រោង​។​ គប្បី​មាន​យន្ត​ការ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ផ្សព្វ​ផ្សា​យអនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ (មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំ​ណាក់​ប្រ​ជា​ជន​ដូច​៖ ប្រ​ជា​ជន​ពិ​ភាក្សា ប្រ​ជា​ជន​ត្រួត​ពិនិត្យ​  ប្រ​ជា​ជន​ឃ្លាំ​មើល​ ប្រ​ជា​ជន​ទទួល​ផល)។​

សរុប​សេច​ក្តី​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង​ បាន​សំ​ណូម​ពរដល់​គណៈ​កម្ម​ការ​ចង​ក្រង​ បន្ត​ការ​ទទួល​មតិ​យោ​បល់​ពីអ្នក​តំ​ណាង​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​។​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ គូស​បញ្ជាក់​៖ គប្បី​បង្រួញ​ខ្លី​សេច​ក្ដី​ពង្រាង​របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ដាក់​សំ​ណើ​គោល​ការណ៍​វិនិ​យោគ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​។​ អំ​ពី​ខ្លឹម​សារ​ ដាក់​បញ្ចូល​អនុ​គម្រោង​ទៅ​ក្នុង​លេខ​យោង​។​ អំ​ពី​វិធី​កៀរ​គរ​ដើម​ទុន​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ សំ​ណូម​ពរ គប្បី​កៀរ​គរ​តាម​វិធី​សាស្រ្ត​ពិពិធ​កម្ម​រាល់​ប្រ​ភព​ទុន​៕​

យោង​៖  http://cema.gov.vn - ប្រែសម្រួល​៖ លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ