ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

23/03/2020 - 14:15

ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ផែន​ការ​កសាង​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិ​វឌ្ឍតំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​

រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង​ ទើប​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើសេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​ ១​០៧​/QĐ-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​៥​/៣​/២​០២​០ ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ផែន​ការ​កសាង​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិ​វឌ្ឍសេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​២​០២​១​-២​០៣​០។

 ផ្លូវ​គមនាគ​មន៍​ជន​បទ​នៅ​ឃុំ​វីតឹង​ ក្រុង​វីថា​ញ់ គឺ​ជាឃុំ​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ រស់​នៅ​កុះ​ករ របស់​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​។​

ផែន​ការ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​មាន​ខ្លឹម​សារ​សំ​ខាន់​ៗ​ចំ​នួន​ ១​០ ដោយ​មាន​សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៣​៦​ រួម​មា​ន៖ ពិនិត្យ​ពិច័យ​ កសាង​ឯក​សារ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យសេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​ ៨​៨​/២​០១​៩​/QH14 (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៤​) កសាង​គ្រោង​ការ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៣​) កសាង​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៧​) កសាង​របាយ​ការ​ណ៍​សំ​ណើ​គោល​ការ​ណ៍​វិនិ​យោ​គកម្ម​វិធីទិស​ដៅជាតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៣​) របាយ​ការ​ណ៍​  ក្រុម​ប្រឹក្សា​ត្រួត​ពិនិត្យ​ថ្នាក់​ជាតិ​ពិនិត្យ​វាយ​តម្លៃ​របាយ​ការ​ណ៍​សំ​ណើ​គោល​ការ​ណ៍​វិនិ​យោ​គ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៤​) របាយ​ការ​ណ៍​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិនិត្យ​វាយ​តម្លៃ​កម្ម​វិធីទិស​ដៅ​ជាតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៤​) របាយ​ការ​ណ៍​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ចាំ​ការ​រដ្ឋ​សភា​ រដ្ឋ​សភា​អនុ​ម័តិ​កម្ម​វិធី​ ទិស​ដៅ​ជាតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៤​) កសាង​របាយ​ការណ៍​អនុ​វត្ត​ ជាក់​ស្តែង​ ឯក​សារ​នានា​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​លើក​ជូន​នាយ​ក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ផ្តល់​សច្ចា​នុមតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៥​) កសាង​សារាចរណែនាំ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​៤​) ដំណើរ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យជ្រើស​រើស​ធ្វើ​ពិសោ​ធន៍​ អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ (សកម្ម​ភាព​ចំ​នួន​២​)។​

កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ ត្រូវ​បាន​លើក​ជូន​រដ្ឋ​សភា​ នីតិ​កាល​១​៤​ នៅ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី​ ១​០ (ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២​០២​០)។​ យោង​តាម​ផែន​ការ​ ក្រោយ​ពីកម្ម​វិធី​បាន​រដ្ឋ​សភា​អនុ​មតិ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​នឹង​កសាង​សារាចរណែនាំ​អនុ​វត្ត​ ព្រម​ទាំង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យជ្រើស​រើស​ធ្វើ​ពិសោ​ធន៍​នៅ​ខេត្ត​ចំ​នួន​៤​ គឺ​ខេត្ត​អៀន​បាយ​ ភូថ​ ដាក់​ឡាក់​ និង​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២​០២​១​ ៕​

                         យោង​៖ http://baodantoc.vn-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ