មហាសាមគ្គីជនជាតិ ទំនៀមទម្លាប់

03/09/2019 - 18:45

ពិធី​ពេញ​វ័យ​របស់​យុវតី ជន​ជាតិ​ចាម​នៅ​និញ​ធ្វឹង

នេះ​ជា​ពិធី​កិច្ច​សំ​ខាន់​មួយ​ប្រ​កប​ដោយ​លក្ខណៈ​ពិ​សេស​និង​ចំ​ណាប់​អា​រម្ម​ណ៍​បំ​ផុត​ស្ថិត​ក្នុង​ចំ​ណោម​ពិ​ធី​កិច្ច​សំ​ខាន់ៗ​ក្នុង​ឆាក​ជី​វិត​មនុស្ស​របស់​ជន​ជាតិ​ចាម​បា​ណី​នៅ​និញ​ធ្វឹង។​                                                                                      សារព័ត៌​មាន​កឹង​ធើ​ភា​សា​ខ្មែរ​ (រួប​រួម​)-វិ​មាន​

យុវ​តី​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ពេញ​វ័យ​ បាន​នាំ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ដើម្បី​ស្អិត​ស្អាង​។​

អា​ចារ្យ​ ហៅ​យុវ​តី​ចូល​ទៅ​ក្នុង​រោង​ពិធី​ ដើម្បី​ប្រា​រព្ធ​ពិ​ធី​កាត់សក់ និង​ដាក់​ឈ្មោះ​

ដល់​យុវតី។​

​ យុវ​តី​សំ​ពះ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​៖ ដំ​បូង​គឺ​សំ​ពះ​អា​ចារ្យ​។​

 

 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ