លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "������������������������������������������������������������������������������������ ���K"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បានប្រជាជនទុកចិត្ត អាស្រ័យដោយត្រាប់គំរូសីលធម៌អ៊ំហូ

បានប្រជាជនទុកចិត្ត អាស្រ័យដោយត្រាប់គំរូសីលធម៌អ៊ំហូ 

ធ្វើសមទិន 27-12-2016

លោកថាច់ញ៉ី អាយុ៥៣ឆ្នាំ លេ​ខា​សាខា​បក្ស​មណ្ឌល​ក្រុង​នៅសង្កាត់​តឹង​ស្វឹង ក្រុង​ដុង​ស្វ័យ ខេត្ត​ប៊ិញ​ភឿក ទើប​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជាគំរូ​ឆ្នើម ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​និង​ធ្វើ​តាម​គំរូ​សីល​ធម៌​ហូជី​មិញ។

Tag: លោកថាច់ញ៉ី