លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បងស្រីហឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កម្មាភិបាលវ័យក្មេងអស់ពីចិត្តនឹងការងារ

កម្មាភិបាលវ័យក្មេងអស់ពីចិត្តនឹងការងារ 

ធ្វើសមទិន 04-10-2016

បងស្រីរីមធីហឿង ជាកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារចំនួនប្រជាជន របស់ឃុំអាងហ៊ីប ស្រុកចូវថាញ់ ខេត្តសុកត្រាំង តែងសកម្មនឹងការងារ រួមចំណែកធ្វើឲ្យការងារចំនួនប្រជាជន- ផែនការគ្រួសារ លើភូមិសាស្រ្ត សម្រេចបានលទ្ធផលល្អ។

Tag: បងស្រីហឿង