25/03/2024 - 09:40

វិស័យ​អប់រំ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង អភិវឌ្ឍ​ឥត​ឈប់​ឈរ

ក្នុងអំ​ឡុង​២០​ឆ្នាំ​កន្លង ផ្នែក​អប់រំ​នៅ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង មាន​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​និង​អភិវឌ្ឍ​ឥត​ឈប់​ឈរ។ ផ្តើម​ពី​នោះ គុណ​ភាព​ជា​ទូទៅ​ទូទាំង​ខេត្ត ត្រូវ​បាន​លើក​កម្ពស់​និង​សម្រេច​បាន​សមិទ្ធ​ផល​លេច​ធ្លោ​ជា​ច្រើន។

សាលា​បឋម​សិក្សា​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឃុំ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ A
សុទ្ធតែសម្រេចបទដ្ឋានជាតិ។

ឆ្នាំ​២០០៤ ក្រោយ​ពីចែក​ចេញ​ពី​ខេត្ត​កឹង​ធើ (ចាស់) មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ ដំ​ណាក់​កាល​នោះ ខេត្ត​មាន​សា​លា​រៀន​ចាប់​ពី​កម្រិត​មត្តេយ្យ​រហូត​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​ចំនួន​២៦០ ប៉ុន្តែ​សា​លា​ដែល​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ​មាន​តែ​៨​ប៉ុណ្ណោះ (ស្រូប​អត្រា​៣,០៧%)។ ពិ​សេស នៅ​មាន​ឃុំ​ចំ​នួន២៧ មិន​ទាន់​មាន​សាលា​មត្តេយ្យ។ ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង មាន​គ្រូ​បង្រៀន​និង​បុគ្គ​លិក​ផ្នែក​អប់រំ​ចំ​នួន​៦.៩១៤​នាក់ ប៉ុន្តែ​អត្រា​គ្រូ​បង្រៀន​សម្រេច​បទដ្ឋាន​នៅ​ទាប​បើ​ប្រៀប​នឹង​សេចក្តី​កំ​ណត់​ទូទាំង​ផ្នែក​អប់រំ​មាន​អនុបណ្ឌិត​តែ​២​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ។ មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ ឧបករណ៍​បង្រៀន​នៅ​ខ្វះ​ខាត​យ៉ាង​ច្រើន បន្ទប់​រៀន​មួយ​ចំនួន​នៅ​ប្រក់​ស្លឹក និង​ខ្វះ​តុកៅ​អី។ គុណ​ភាព​អប់រំ​នៅ​ទាប​បើ​ធៀប​នឹង​ផ្ទៃ​រាប​រួម​នៃ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស និង​តំបន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង អត្រា​សិស្ស​ឈប់​រៀន​ខ្ពស់ (អនុវិ​ទ្យា​ល័យ​៤,៩% វិទ្យា​ល័យ​៦,៥%) ជា​ដើម។

ដោយ​កំ​ណត់​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់រំ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ រួម​ចំ​ណែក​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង បាន​បង្កើន​ការ​វិនិយោគ​ដល់​ទូទាំង​ផ្នែក​អប់រំ។ មក​ទល់​ពេល​នេះ ខេត្ត​មាន​សា​លា​រៀន​២៦២​/៣១៥ សា​លា​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ សម្រេច​បាន​៨៣,១៧%​កើន ឡើង​ជាង​៧៥% បើ​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០០៤។ ទូ​ទាំង​ផ្នែក​អប់រំ​មាន​កម្មា​ភិបាល គ្រូ​បង្រៀន​និង​បុគ្គលិក​អប់រំ​៩.៧៨០​នាក់ ក្នុង​នោះ អត្រា​កម្មា​ភិបាល​គ្រប់​គ្រង គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​មត្តេយ្យ​សម្រេច​បទដ្ឋាន​៩៦,៥៥%, និង​សម្រេច​លើស​បទដ្ឋាន​ ៧១,២៣%; កម្រិត​បឋម​សិក្សា​សម្រេច​បទដ្ឋាន ​៨២,៣០% និងសម្រេច​លើស​បទដ្ឋាន​០,២៥%; កម្រិត​អនុវិទ្យា​ល័យ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន ៩១,០៦% និង​សម្រេច​លើស​បទដ្ឋាន​០,៩៨%; កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​សម្រេច​បទដ្ឋាន​១០០% និង​សម្រេច​លើស​បទដ្ឋាន​២០,៦១%។ មជ្ឈ​មណ្ឌល​អប់រំ​ជា​ប្រ​ចាំ​របស់​ខេត្ត​សម្រេច​បទដ្ឋាន​១០០% និង​សម្រេច​លើស​បទដ្ឋាន​១៣,៣៣%។ បច្ចុប្បន្ន ទូទាំង​ផ្នែក​អប់រំ មាន​អនុបណ្ឌិត​២៨៣​នាក់ (ឆ្នាំ​២០០៤ មាន​អនុបណ្ឌិត​តែ​២​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ)។

លុះ​ដល់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៣​-២០២៤ ខេត្ត​ចលនា​សិស្ស​ចូល​រៀន​ចាប់​ពី​កម្រិត​មត្តេយ្យ​រហូត​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​បាន​១៥៦.​១៩០​នាក់ ​សម្រេច​បាន​៩៨,៧៩%។ បច្ចុប្បន្ន ទូទាំង​ខេត្ត​មាន​សា​លា​រៀន​ពីកម្រិត​មត្តេយ្យ​រហូត​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​ចំនួន​៣២០ និង​មណ្ឌល​អប់រំ​ជា​ប្រ​ចាំ​ថ្នាក់​ខេត្ត​១​កន្លែង មជ្ឈ​មណ្ឌល​អប់រំ​វិជ្ជា​ជីវៈ​៧​កន្លែង​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិក្សា​សហគមន៍​៧៥​កន្លែង។ បច្ចុប្បន្ន ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង មាន​សិស្ស​ពី​ថ្នាក់​ទី​១​ដល់​ទី​៤​ជាង​៩៧% រៀន​២​ពេល​/ថ្ងៃ សម្រេច​អត្រា​៩៧,២១%។ មក​ទល់​ពេល​នេះ ឃុំ​ទាំង​៧៥/៧៥ បាន​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ឧត្តាន​កម្ម​អប់រំ មត្តេយ្យ​សម្រាប់​កុមារ​អា​យុ​៥​ឆ្នាំ និង​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ឧត្តាន​កម្ម​អប់រំ​បឋម​សិក្សា​កម្រិត​៣; ស្រុកចំ​នួន​៦/៨ សម្រេច​ឧត្តាន​កម្ម​អប់រំ​អនុវិទ្យា​ល័យ​កម្រិត​៣។ ឆ្លង​តាមរយៈ​ការ​បែង​សិស្ស​មាន​សិស្ស​ប្រ​មាណ​៨៩,០៤% បាន​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​ទី​១០ រៀន​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អប់រំ​ជា​ប្រ​ចាំ រៀន​មធ្យម​សិក្សា​វិជ្ជា​ជីវៈ​និង​សាលា​បង្រៀន​របរ។

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ស្រី ង្វៀង​ហ្វាយ​ធ្វី​ហាំង នា​យក​មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង ឆ្នាំ​២០២៣ កា​រិយា​ល័យ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ទាំង​បី បាន​ទទួល​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត ដោយ​សារ​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​លើ​វិស័យ​ឧត្តាន​កម្ម​អប់រំ បំបាត់​អនក្ខរ​កម្ម រួម​មាន​កា​រិយា​ល័យ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​វីធ្វី ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ A និង​ក្រុង​ង៉ា​បៃ។ អង្គ​ភាពទាំង​នេះ មាន​សិស្ស​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​រៀន​ច្រើន ប្រ​ការ​នេះកាន់​តែ​សបញ្ជាក់​ថា ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គិត​គូរ​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិភាគ​តិច ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ល្អ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន៕

                              ហា​ថាញ-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ