ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

11/12/2023 - 16:03

សុក​ត្រាំង:

ហ្វឹក​ហ្វឺន​លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​ដល់​កម្មា​ភិបាល​បម្រើ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ជាង​ ៧០០ នាក់​ចាប់​ពី​ខេត្ត​ដល់​មូល​ដ្ឋាន​

គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​អំ​ពី​ការ “លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​សហគមន៍ - កម្មា​ភិបាល​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ - សង្គម​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​របស់​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​” ដល់​កម្មា​ភិបាល​បម្រើ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ជាង​ ៧០០ នាក់ ចាប់​ពី​ខេត្ត​ដល់​មូល​ដ្ឋាន។​

 ​  ​ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​។

ចូល​រួម​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​បាន​គ្រូ​ឧទ្ទេស​ លើក​បង្ហាញ​អំ​ពី​វិជ្ជា​ជីវៈ ការ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​វិនិ​យោគ​កសាង​ សំ​ណង់​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​; ឧទ្ទេស​នាម​ទូទៅ​អំ​ពី​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​; ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ឃ្លាំ​មើល​ វាយ​តម្លៃ​និង​ធ្វើ​របាយ​យការណ៍​អំ​ពី​ការ​រៀប​ចំ​អនុវត្ត​គម្រោង​នា​នា​ ចំ​ណុះ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ។ល។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ជួយ​ឱ្យ​កម្មា​ភិបាល​គ្រប់​រូប​យល់​ច្បាស់​ពី​គម្រោង​វិនិ​យោគ ដើម្បី​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​គ្រប់​គ្រង​ ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​របាយ​ការណ៍​អំ​ពី​កម្ម​វិធី​អនុវត្ត​នៅ​មូល​ដ្ឋាន៕​ 

                    យ្វីអាញ-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ