07/11/2022 - 11:08

ក្រុង​កឹង​ធើ

អភិវឌ្ឍ​អប់​រំ បណ្តុះ​បណ្តាល​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ប្រ​ភព​ធនធាន​មនុស្ស​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ផែន​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​កឹង​ធើ ដំណាក់​កាល​២០២១-២០៣០ ដំណាក់​កាល​ I ៖ ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០២១ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥ (កម្ម​វិធី​)។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ដើម្បី​អនុវត្ត​គម្រោង​ ៥ “អភិវឌ្ឍ​អបំរំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​” ចំ​ណុះ​កម្ម​វិធី​ នឹង​មាន​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ៣១ ពាន់​លាន​ដុង​ ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោគ​អនុវត្ត​អនុ​គម្រោង​ចំ​នួន​ ៤។​

ម៉ោង​អនុវត្ត​ជាក់​ស្ដែង​របស់​សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ។​

អនុគម្រោង​ ១ ៖ “ផ្លាស់​ថ្មី​សកម្ម​ភាព​ ពង្រឹង​អភិវឌ្ឍ​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ អឌ្ឍ​អន្តេ​វា​សិក​ និង​លុប​បំ​បាត់​អនក្ខរកម្ម​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​” ក្រុង​នឹង​វិនិ​យោគ កែប្រែ​ បង្កើន​កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ។​  សរុប​កម្រិត​ទុន​វិនិ​យោគ​ប្រ​មាណ​ ២៤,៨ ពាន់​លាន​ដុង​។​ គម្រោង​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ទិស​ដៅ​ពង្រឹង​អភិ​វឌ្ឍវិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ ដើម្បី​រួម​ចំ​ណែក​បង្ក​វិវឌ្ឍន៍ ជាសារ​វន្ត​អំ​ពី​គុណ​ភាព​អប់​រំ បណ្តុះ​បណ្តាល​ប្រ​ភព​កម្មា​ភិបាល​ និង​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​ភព​ធនធាន​មនុស្ស​ចំ​ពោះ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​; ធានា​អនុវត្ត​សម​ភាព​ក្នុង​ការ​អប់រំ​រវាង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​នីមួយ​ៗ​។​

អនុ​គម្រោង​ ២៖ “បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ជន​ជាតិ​ បណ្តុះ​បណ្តាល​មហា​វិទ្យា​ល័យ​បម្រុង​ មហា​វិទ្យា​ល័យ​ និង​ឧត្តមសិក្សា​ ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​ប្រ​ភព​ធនធាន​មនុស្ស​ដល់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​; បណ្តុះ​បណ្តាល​លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​សម្រាប់​សហគមន៍ និង​កម្មា​ភិបាល​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិធី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​”។​ យោង​តាម​អនុ​គម្រោង​នេះ​ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥ ក្រុង​នឹង​បើក​ថ្នាក់​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ជន​ជាតិ​ចំ​នួន​ ៨ បន្ទប់​ សម្រាប់​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក តាម​ដាន​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​នៅ​តាម​មន្ទីរ​ គណៈ​ ផ្នែក​ក្រុង​ ខណ្ឌ​ ស្រុក​ និង​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ ថវិកា​អនុវត្ត​ប្រ​មាណ​ ១,៧៦ ពាន់​លាន​ដុង​។​ ក្រៅ​ពីនោះ​ ក្រុង​បើក​ថ្នាក់​បង្រៀន​ភាសា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចំ​នួន​ ៦ បន្ទប់​ សម្រាប់​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​ជាក្រុម​មុខ​សញ្ញា​ ៣ និង​ ៤ ជួប​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ផ្ទាល់​ និង​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​; បណ្តុះ​បណ្តា​ឧត្តម​សិក្សា​ និង​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​សិក្សា​និង​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​នៅ​តាម​ស្ថាប័ន​ជន​ជាតិ​។ល។​ ថវិកា​អនុ​វត្ត​ប្រ​មាណ​ ១,៣២ ពាន់​លាន​ដុង​។​  

អនុ​គម្រោង​ ៣ ៖ “អភិវឌ្ឍ​អប់រំ​វិជ្ជា​ជីវៈ និង​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​យុវ​ជន​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​”។​ អនុគ្រោង​នេះ​ ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ទិស​ដៅ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥ នឹង​មាន​ពល​ករ​ប្រ​មាណ​ ៦០% ក្នុង​កម្រិត​អា​យុ​ពលកម្ម​បាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​សម​ស្រប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ លក្ខណៈ​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ អនុវត្ត​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ជូន​ពលករ​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចំ​នួន​ ៦៣០ នាក់​ ចំ​ណុះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​; ខិត​ខំ​ដើម្បី​ពល​ករ​ប្រ​មាណ​ ៨០% មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​ថ្មី​ ឬ​ក៏​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ងារ​ដដែល​តែ​មាន​ទិន្ន​ផល រកបាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ខ្ពស់​ជាង​ ក្រោយ​ពី​បាន​រៀន​វិជ្ជា​ជីវៈ ថវិកា​គ្រោង​អនុវត្ត​ជាង​ ៣,៤ ពាន់​លាន​ដុង​។​

ក្រៅ​ពីនោះ​ ក្រុង​ក៏​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុគម្រោង​ ៤៖ “បណ្តុះ​បណ្តាល​លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​សម្រាប់​សហគមន៍ និង​កម្មា​ភិបាល​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិធី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​”។​ ចំ​ពោះ​អនុគម្រោង​នេះ​ ក្រុង​នឹង​ចង្អុល​ការ​ដល់​គណៈ​ជន​ជាតិ​ ឡើង​គម្រោង​កម្ម​វិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ កម្រង​ឯក​សារ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ នឹង​រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ អនុវត្ត​ទៅ​តាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្តែង​របស់​ក្រុង​៕​

                                   ថាញ​ឡុង​-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ