29/08/2022 - 15:02

ចំ​ណុច​ថ្មី​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​វិសោ​ធន​កម្ម​

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​វិសោ​ធន​កម្ម​ ជំនួស​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ឆ្នាំ​ ២០១៣ មាន​ចំ​ណុច​ថ្មី​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​ ដូច​៖ ចោល​ខ្ទង់​តម្លៃ​ដី​; វិសោ​ធន​កម្ម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដី​ធ្លី​ ផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ កម្ម​សិទ្ធិ​លើ​ផ្ទះ​និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ផ្សេង​ៗ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ដី​; បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​អំ​ពី​រយៈ​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​។​ល។​

ប្រ​ជា​ជន​មក​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ នៅ​ការិ​យាល័យ​សាការី​ ត្រឹង​ង៉ុក​ចៀង​ ខណ្ឌ​និញកេវ​ ក្រុង​កឹង​ធើ។

វិសោ​ធន​កម្ម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការ​​ចុះ​បញ្ជី​ដី​ធ្លី​ និង​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​

 ក្រៅ​ពីខ្លឹម​សារ​ដែល​រក្សា​ដូច​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ឆ្នាំ​ ២០១៣ សេច​ក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​បាន​វិសោ​ធន​កម្ម​​ និង​បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ខ្លឹម​សារ​ និង​តួនាទី​នៃ​សំ​ណុំ​លិខិត​សុរិយោដី​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ដី​ធ្លី​ ត្រង់​មាត្រា​ ១០៧ នៃ​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​។​ ភារកិច្ច​ បង្កើត​ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ និង​ទាញ​យក​សំ​ណុំ​លិខិត​សុរិយោ​ដី​ត្រង់​ប្រ​ការ ១ មាត្រា​ ១០៩ នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​។​ វិសោ​ធន​កម្ម​​ ដើម្បី​បែង​ចែក​ច្បាស់​លាស់​សិទ្ធិ​ទទួល​ស្គាល់​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​ទាំង​ឡាយ​ និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​អង្គ​ការ​សេវា​កម្ម​សា​ធា​រណៈ​ចំ​ពោះ​ការ​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ ជាក់​ស្តែង​គឺ​៖ ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​បទប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​កម្ម​សិទ្ធិ​ចំ​ពោះ​គ្រួ​សារ​ បុគ្គល​ដែល​មិន​មាន​ក្រដាស​ស្នាម​នៅ​ចំ​ណុច ​A, B ប្រ​ការ ២ និង​ប្រ​ការ ៣ មាត្រា​ ១១៥ នៃ​សេច​ក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​; វិសោ​ធន​កម្ម​​ និង​បំ​ពេញ​បន្ថែម​បញ្ហា​ជាប់​ជំ​ពាក់​ និង​ភាព​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​។ល។​

ចោល​ខ្ទង់​តម្លៃ​ដី​ កែតម្រូវ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​តា​រាង​តម្លៃ​ដី​ និង​តម្លៃ​ដី​ជាក់​ស្តែង​

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​វិសោ​ធន​កម្ម​បាន​ចោល​ខ្ទង់​តម្លៃ​ដី​។​ វិសោ​ធន​កម្ម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​តារា​ងតម្លៃ​ដី​នៅ​ប្រ​ការ ២ ចំ​ណុច​ c, d  ប្រ​ការ​ ៣ ប្រ​ការ ៤ នៃ​មាត្រា​ ១៣០ និង​តម្លៃ​ដី​ជាក់​ស្តែង​។​ ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ បាន​កំ​ណត់​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​អំ​ពី​ក្រុម​ប្រឹក្សា​វាយ​តម្លៃ​ពីតម្លៃ​ដី​ធ្លី​នៅ​ប្រ​ការ​ ១ ចំ​ណុច​ e ប្រ​ការ ២ និង​ប្រ​ការ ៣ មាត្រា​ ១៣១ នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​។​

បំ​ពេញ​បន្ថែម​ករណី​ដកហូត​ដី​

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ វិសោ​ធន​កម្ម​​ និង​បំ​ពេញ​បន្ថែម​បណ្តា​ករណី​ដក​ហូត​ដី​៖ កសាង​គ្រឹះ​ស្ថាន​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​របស់​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់អា​វុធ​ប្រ​ជា​ជន​; សាង​សង់​ផ្ទះ​សំ​ណាក់​របស់​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ប្រ​ជា​ជន​; ដី​ដែល​បាន​ប្រ​គល់​ ឬ​ឱ្យ​ជួល​មិន​សម​ស្រប​តាម​ផែន​ការ​មេ និង​ផែន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ដែល​បាន​ប្រ​កាស​ ឬ​ប្រ​កាស​ជា​ចំ​ហនៅ​ពេល​ប្រ​គល់​ដី​ឬ​ឱ្យ​ជួល​ដី។​ ដក​ហូត​ដី​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ករណី​ដែល​បញ្ចប់​គម្រោង​តាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​វិនិ​យោគ ហើយ​មិន​មែន​ជា​ករណី​ផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិ​ ប្រើ​ប្រាស់​ដី​និង​លក់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ដី​តាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ក៏​បាន​ធ្វើ​វិសោ​ធន​កម្ម​​ និង​កំ​ណត់​លម្អិត​ជាង​ទៀត​ក្នុង​ករណី​ដក​ហូត​ដី​ដែល​បាន​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់​ដី​ធ្លីឆ្នាំ​ ២០១៣។​

បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ ស្តីពី​រយៈ​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​

សេច​ក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ បាន​ធ្វើ​វិសោ​ធនកម្ម​និង​បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ ស្តីពី​រយៈ​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​ស្ថិរ​ភាព​និង​យូរ​អង្វែង​ចំ​ពោះ​៖ ដី​ព្រៃ​ផលិត​កម្ម​ ប្រ​គល់​ឱ្យ​សហគមន៍​ប្រ​ជា​ជន​ អង្គ​ភាព​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ និង​គណៈ​អភិ​បាល​ព្រៃ​ ត្រង់​ប្រ​ការ​ ៣ មាត្រា​ ១៤០ នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​។​

ការ​ប្រ​គល់​ដី​ និង​ឱ្យ​ជួល​ដី​សំ​ខាន់​គឺ​តាម​រយៈ​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ និង​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ វិសោ​ធន​កម្ម​បាន​កំ​ណត់​ច្បាស់​លាស់​អំ​ពី​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ ការ​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​។​ រឹត​បន្តឹង​និង​កំ​ណត់​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​បណ្តា​ករណី​ប្រ​គល់​ដី​ ឬ​ឱ្យ​ជួល​ដី​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ ឬ​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ត្រង់​មាត្រា​ ៦៣ និង​មាត្រា​ ៦៤។​ ការ​ធ្វើ​វិសោ​ធន​កម្ម​និង​បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នេះ​ បាន​បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ ជូន​អង្គ​ការ​និង​បុគ្គល​បាន​កៀត​ជិត​ដី​ធ្លី​ប្រ​កប​ដោយ​តម្លា​ភាព​យុត្តិធម៌​ និង​ពង្រីក​ប្រ​ភព​ធនធាន​ដី​ធ្លី​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញ​៕​

           យោង​តាម​កាសែត​កឹង​ធើភាសា​វៀត​-បកប្រែ៖ សុផន

ចែករំលែកអត្ថបទ