លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សន្និ​បាត​លើ​កទី​១​១​ នៃ​គណៈ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ នីតិ​កាល​ XII"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សន្និ​បាត​មជ្ឈិម​លើ​កទី​១​១​ សម្រេច​ទាំង​ស្រុង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​កម្ម​វិ​ធី​

សន្និ​បាត​មជ្ឈិម​លើ​កទី​១​១​ សម្រេច​ទាំង​ស្រុង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​កម្ម​វិ​ធី​ 

ធ្វើសមទិន 21-10-2019

ក្រោយ​ពី៦​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​ដ៏​មមា​ញឹក​ យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​ សន្និ​បាត​លើ​កទី​១​១​គណៈ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​នីតិ​កាល​XII សម្រេច​ទាំង​ស្រុង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​កម្ម​វិ​ធី​បាន​ដាក់​ចេញ​ និង​បិទ​អង្គ​សន្និ​បាត​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១​២​ ខែ​តុលា​ នៅ​រដ្ឋ​ធានី​ហាណូយ​។​

Tag: សន្និ​បាត​លើ​កទី​១​១​ នៃ​គណៈ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ នីតិ​កាល​ XII