លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យោង​តាម​ស្ថិតិ​របស់​ក្រសួ​ង​អប់​រំ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លទ្ធ​ផល​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​​ណេះ​​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ​​​               ​
 ២​០១៩ ប្រ​កាស​អំ​ពី​ពិន្ទុ​រួម​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​គុណ​ភាព​បង្រៀន​និង​រៀន

លទ្ធ​ផល​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​​ណេះ​​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ​​​ ​ ២​០១៩ ប្រ​កាស​អំ​ពី​ពិន្ទុ​រួម​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​គុណ​ភាព​បង្រៀន​និង​រៀន 

ធ្វើសមទិន 21-07-2019

ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ទើប​ប្រ​កាស​លទ្ធ​ផ​ល​និង​ពិន្ទុ​រួម​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ២​០១៩​។ ការ​វិ​ភាគ​ពិន្ទុ ​រួម​ឆ្នាំ​នេះ ​មាន​អ្នក​ជំ​នាញ​ជា​ច្រើន​

Tag: យោង​តាម​ស្ថិតិ​របស់​ក្រសួ​ង​អប់​រំ​