លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ពេល​មាន​សមាជិក​ជួប​លំ​បាក​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​វង្សត្រ​កូល​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​វង្សត្រ​កូល​

ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​វង្សត្រ​កូល​ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​វង្សត្រ​កូល​ បាន​បង្កើត​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២​០​១​១​មក​ នៅ​ឃុំ​វិ​ញត្រាច់ដុង​ ក្រុង​បាក​លីវ​ ខេត្ត​បាក​លីវ​ បាន​ពង្រីក​ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​។​

Tag: ពេល​មាន​សមាជិក​ជួប​លំ​បាក​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​វង្សត្រ​កូល​