លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រភេទពស់ stiletto"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រទះឃើញប្រភេទសត្វអាសិរពិសថ្មីអាចចឹកពីខាង

ប្រទះឃើញប្រភេទសត្វអាសិរពិសថ្មីអាចចឹកពីខាង 

ធ្វើសមទិន 24-04-2019

អ្នកជីវសាស្រ្តបានប្រទះឃើញប្រភេទសត្វអាសិរពិសថ្មី ឈ្មោះ stiletto នៅភាគខាងលិច Liberia និងទិសអាគ្នេយ៍ Guinea អាចចឹកពីខាង។ ការគំហើញនេះ បានចុះផ្សាយលើ ទស្សនាវដ្តី Zoosystematics and Evolution បានផ្ដល់ភស្តុតាង បន្ថែមពីភាពសម្បូរបែបនៃជីវសាស្រ្តរបស់តំបន់នេះ។

Tag: ប្រភេទពស់ stiletto